1-2 grudnia 2016 r. darmowe szkolenie „Źródła finansowania i metody pozyskiwania środków na działania PES”

stopka owes kolorZnalezione obrazy dla zapytania uwaga szkolenie

1-2 grudnia 2016 r. szkolenie „Źródła finansowania i metody pozyskiwania środków na działania PES”

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z regionu koszalińskiego (powiaty: koszaliński, M. Koszalin, sławieński, kołobrzeski, białogardzki)
na bezpłatny 2- dniowy cykl szkoleń „Źródła finansowania i metody pozyskiwania środków na działania podmiotów ekonomii społecznej”
organizowane w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” (RPO WZP 2014-2020).

Szkolenie odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2016 r. (czwartek i piątek) w godz. 8:30-15:30 w siedzibie OWES Koszalin, przy ulicy Przemysłowej 8.

W programie:
1. Jak pozyskać środki na działania podmiotu ekonomii społecznej:
– przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych
– źródła finansowania działań (m.in. sponsoring, wsparcie z JST i ministerstw, RPO, POWER, fundacje korporacyjne)
– aktualne nabory.
2. Jak napisać wniosek o dofinansowanie (warsztaty):
– regulamin, wytyczne, ogłoszenie o konkursie
– formularz wniosku o dofinansowanie krok po kroku
– kwalifikowalność kosztów, czyli kosztorys
3 Omówienie podstaw prawnych zmian w zakresie realizacji zadań publicznych
4. Omówienie sposobu wypełniania ofert realizacja zadania publicznego
5. Omówienie umów na realizację zadania publicznego
6. Omówienie sposobu sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Rekrutacja trwa do dnia 25.11.2016 r.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Aby zapisać się na szkolenie należy:
1. Złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia 25.11.2016 r. do godz. 15:00, w jeden z następujących sposobów:
• formularz zgłoszeniowy na szkolenie (formularz zgłoszeniowy na szkolenie)można przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@owes.koszalin.pl
• online ( zakładka „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”) – zakładka dostępna od 15.11.2016 r.
• bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

2. Przygotować wymagane załączniki – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:
– formularz dla osoby fizycznej, formularz dla podmiotu;
– statut organizacji;
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy
– wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy
Link do dokumentów : owes.koszalin.pl/rekrutacja

komplet załączników należy dostarczyć do siedziby OWES Koszalin.

Zapewniamy materiały, posiłek, ubezpieczanie, zwrot kosztów dojazdu, certyfikat
O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.
Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 94 341 63 30