SZKOLENIA – INFORMACJA

W związku ze zmianą definicji podmiotu ekonomii społecznej, z myślą o organizacjach pozarządowych nie będących podmiotami ekonomii społecznej w rozumieniu definicji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, stworzyliśmy cykl szkoleń stanowiących pierwszy etap zapoczątkowujący proces ekonomizacji w tychże organizacjach. Ekonomizacja organizacji poprzez podejmowanie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej pozwala na uniezależnienie się organizacji od sponsorów, zwiększa bezpieczeństwo organizacji poprzez dywersyfikacje jej źródeł przychodów, daje możliwość skorzystania z licznych programów wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości, jest szansą na skorzystanie z finansowania zwrotnego (np. kredytów i pożyczek) a także zwiększa wiarygodność organizacji i zapewnia stabilność prowadzonych działań.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, i inne.) do zgłaszania się na szkolenia. Poza szkoleniami ofertujemy szeroki zakres doradztwa indywidualnego oraz grupowego mającego na celu wsparcie Państwa w procesie ekonomizacji. Cykl szkoleń składa się z 3 modułów:
I moduł: Ekonomizacja PES – początek
II moduł: Ekonomizacja PES – zagadnienia administracyjno-prawne
III moduł: Ekonomizacja PES – rozwój .
Cykl ten został tak skonstruowany, aby wesprzeć Państwa w całym procesie przechodzenia z nieodpłatnej działalności statutowej do poziomu podmiotu zarabiającego na swojej działalności. Wyposażymy Państwa w wiedzę i umiejętności niezbędne w samodzielnym prowadzeniu podmiotu ekonomii społecznej. Zachęcamy zatem Państwa do uczestnictwa we wszystkich szkoleniach.
Cykl szkoleń skierowany do organizacji pozarządowych chcących się ekonomizować
MODUŁ I: Ekonomizacja PES – początek

1. Schematy prowadzenia działalności ekonomicznej przez organizacje pozarządowe 25 marca Kamil Zbroja
2. Modele biznesowe i strategia rozwoju organizacji pozarządowej 26 marca Kamil Zbroja
3. Różnorodność organizacji jej potencjałem 27 marca Mirosław Szczeglik
4. Długookresowe źródła finansowania organizacji pozarządowych – zwrotne i bezzwrotne źródła finansowania 30 marca Kamil Zbroja

MODUŁ II: Ekonomizacja PES – zagadnienia administracyjno-prawne

1. Zasady podejmowania, prowadzenia i wyodrębniania działalności odpłatnej pożytku publicznego

2. Zasady podejmowania, prowadzenia i wyodrębniania działalności gospodarczej
3. Księgowość i finanse w organizacjach pozarządowych (sprawozdawczość, analiza finansowa, obowiązki podatkowe, majątek organizacji pozarządowej)

4. Polityka kadrowa – zatrudnianie pracowników i członków organizacji pozarządowej, rodzaje umów, zatrudnianie osób niepełnosprawnych

MODUŁ III: Ekonomizacja PES – rozwój

1. Rozwój działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych – tworzenie nowych miejsc pracy (pozyskiwanie środków), inwestycje (pozyskiwanie środków)

2. Narzędzia do kreatywnego rozwiązywania problemów w PES (mapa marzeń, aktywne słuchanie, burza mózgów)

3. Skuteczne zarządzanie sprzedażą – relacje z odbiorcami/klientami, budowa oferty produktów i/lub usług, logistyka, dystrybucja

4. Strategie marketingowe, budowanie marki i kreowanie wizerunku organizacji pozarządowych

5. Menedżer organizacji pozarządowej – zarządzanie personelem, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą, delegowanie obowiązków, podejmowanie decyzji strategicznych, stosowanie narzędzi motywacyjnych

Dodaj komentarz