Zakres usług doradztwa biznesowego:

 1. Zarządzanie strategiczne

 •  Opracowanie strategii
 •  Tworzenie planów operacyjnych – planowanie strategiczne
 •  Budżetowanie i analiza finansowa – tworzenie budżetów krótko- i długookresowych, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • Plan marketingowy – strategia marketingowa
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Przygotowywanie projektów dla PES finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie ryzykiem

Zakres podany powyżej umożliwia uzyskanie wsparcia m. in. w zakresie opracowania projektów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym współfinansowanych ze środków UE,  w tym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Doradcy pozostający w Państwa dyspozycji posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowania projektów oraz zarządzania nimi.

 

2. Zarządzanie jakością

 • Wdrażanie systemu zarządzania jakości
 • Prowadzenie audytów jakości
 • Działania doskonalące w organizacji
 • Przygotowanie jednostki do certyfikacji

Zakres podany powyżej umożliwia uzyskanie wsparcia m. in. w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością w tym przygotowanie Państwa jednostki do certyfikacji. Doradcy pozostający w Państwa dyspozycji posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie.

 

 3. Zarządzanie relacjami z klientem:

 • Analiza potrzeb klientów
 • Techniki sprzedaży
 • Negocjacje z klientem
 • Budowanie oferty produktowej
 • PR w sektorze ES
 • Marka i identyfikacja wizualna organizacji
 • Budowa zespołu zarządzania projektem
 • Planowanie i budżetowanie projektów
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Komunikacja w projekcie
 • Zarządzanie przedsięwzięciami społecznymi
 • Zarządzanie portfelem projektów

 

Dodatkowo:

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zarządzania w PES (m. in. instrukcja dot. archiwizacji dokumentów, instrukcja dot. ochrony danych osobowych itp.)

Proponujemy skorzystanie z usług naszych doradców, którzy posiadają praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania dużymi projektami i zespołami pracowników.

4. Coaching biznesowy

Coaching skierowany jest do przedstawicieli  PES, którzy chcą zwiększyć swój potencjał, zaplanować rozwój swojej organizacji oraz wzmocnić skalę prowadzonej działalności.

Nasz doradca w ramach coachingu wesprze Państwa działania w zakresie rozwoju Państwa organizacji. Rolą coacha jest pomoc w podejmowaniu kluczowych decyzji, inspirowaniu, motywowaniu do działania w taki sposób, aby mogli Państwo samodzielnie dokonać pozytywnych zmian właściwych dla osiągnięcia swojego celu. Coaching biznesowy  pomaga  również zbudować poczucie wspólnoty i  zaangażować pracowników do tworzenia przyszłości organizacji.

PRZYKŁADOWE OBSZARY DZIAŁAŃ COACHINGOWYCH:

 • Moja rola zawodowa (kim jestem i czego chcę w swojej pracy?)
 • Odkrywanie blokad i przeszkód w realizacji celów zawodowych
 • Odkrywanie źródeł osobistej motywacji i satysfakcji
 • Planowanie ścieżki  rozwoju
 • Wykorzystanie własnego potencjału do realizacji pomysłów.

 

W ramach doradztwa biznesowego będzie możliwość skorzystania z 30h wsparcia przez 1 przedstawiciela PES.

 

Dodaj komentarz

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook