nagłówek akses

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmiany w REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UDZIELANIA WSPARCIA NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 RPO WZP 2014-202

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego

w ramach projektu pt. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020

 

udziela wsparcia finansowego

 na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

 

Projekt jest realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie  z Fundacją „Nauka dla Środowiska”, Gminą Miejską Wałcz, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Aktywa Plus Emilia Kowalska, Fundacją Pod Aniołem oraz Gminą Pyrzyce

 

Wszystkich uczestników projektu informujemy, że nabór

Wniosków o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe (ZAŁĄCZNIK NR 11), który jest składany przez całą Grupę Inicjatywną wraz z  Biznesplanem na okres 2 lat działalności (ZAŁĄCZNIK NR 12) odbywa się do dnia 28 kwietnia 2017 r.

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego oferuje wsparcie finansowe oraz szkoleniowo – doradcze dla osób oraz podmiotów uprawnionych do zakładania przedsiębiorstw społecznych i/ lub tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Kto może ubiegać się o dotację?

DOTACJE SĄ UDZIELANE WYŁĄCZNIE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY DLA:

A. osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osobom kwalifikującym się do udzielenia pomocy społecznej w szczególności z powodu:
  a) ubóstwa;
  b) sieroctwa;
  c) bezdomności;
  d) bezrobocia;
  e) niepełnosprawności;
  f) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  g) przemocy w rodzinie;
  h) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  i) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  j) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  k) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  l) alkoholizmu lub narkomanii;
  m) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  n) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj. osób:
a) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
b) uzależnionych od alkoholu,
c) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
d) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
e) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
f) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
g) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
h) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osób, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym

3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
8. osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);
9. osoby niesamodzielne;
10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
11. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

12. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

i/ lub

B. osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej wskazanej powyżej.

 • osoby bezrobotne
 • osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji z wyjątkiem:

 1. osób ubogich pracujących – takich, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i jednocześnie są uprawnione do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej lub
 2. osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, lub
 3. osób, osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej wskazanej powyżej.

Na co można uzyskać dotację ?

 1. Przyznanie wsparcia finansowego

na stworzenie nowych miejsc pracy w wysokości średnio 20 000 zł na jedno miejsce pracy.

Istnieje możliwość sfinansowania następujących wydatków inwestycyjnych:

 1. składniki majątku trwałego,
 2. wyposażenie;
 3. koszty prac remontowych i budowlanych,
 4. dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej;
 5. środki obrotowe.2. Przyznanie wsparcia pomostowego

w formie finansowej, które świadczone będzie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12, w wysokości średnio 1000 zł, czyli niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej w początkowym okresie działania.

Istnieje możliwość sfinansowania następujących rodzajów kosztów:

 1. pracowniczych: narzuty do wynagrodzeń opłacane przez pracodawcę,
 2. eksploatacji pomieszczeń (w tym czynsz, wynajem, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 3. usług pocztowych,
 4. usług telekomunikacyjnych – telefon, Internet,
 5. usług księgowych,
 6. koszty materiałów biurowych,
 7. koszty ubezpieczenia majątku/ środków trwałych.

Dotacja jest udzielana w oparciu o Wniosek i na podstawie biznesplanu. W ramach projektu udzielamy wsparcia doradcy biznesowego, który pomaga w przygotowaniu tych dokumentów.

W ramach projektu  oferowane jest także wsparcie doradczo-szkoleniowe (indywidualne i grupowe), ukierunkowane na:

 1. podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego;
 2. dostarczenie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym;
 3. pomoc w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania.

Jak wygląda wsparcie szkoleniowo-doradcze ?

 • Szkolenie w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, podstaw prawnych, opracowania biznesplanu, pozyskiwania klientów, marketing – 3 dni
 • Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, mentoring, tutoring – wsparcie to zakłada elementy integracyjne, motywacyjne, profilowanie zawodowe Grup Inicjatyw i przedsiębiorstw społecznych – w zależności od diagnozy potrzeb
 • Szkolenia zawodowe – w celu dostarczania, rozwijania i podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym i/ lub spółdzielni socjalnej – adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby.
 • Wizyty studyjne – w trakcie których będzie można poznać dobre praktyki istniejących  przedsiębiorstw społecznych/ spółdzielni socjalnych o podobnych profilach działalności do tworzonych przedsiębiorstw społecznych.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników/uczestniczek.

Uczestnikom/Uczestniczkom  projektu  zapewniamy

 • opiekę nad dzieckiem/osobą zależną,
 • catering i bufet kawowy w trakcie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne w trakcie szkolenia (podręczniki, broszury, prezentacje).

Termin naboru wniosków o przyznanie dotacji

Formularze rekrutacyjne można składać od 1 lutego do 15 marca 2017 r.

Drugi nabór – 03 – 28 kwietnia 2017 r.

Dokumenty aplikacyjne oraz Regulamin rekrutacji uczestników i przyznawania wsparcia  są dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl w zakładce Dotacje.

Dokumenty do pobrania

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym Biurem:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie

Anna Szczepańska

Kierowniczka/ Doradczyni Biznesowa

tel. 798 395 078

a.szczepanska@karrsa.pl

Teresa Janik

Doradczyni Biznesowa

tel. 94/341 63 30

t.janik@karrsa.pl

 

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook