Aktualne informacje na temat projektu 7.4

Przypominamy, że wnioski o dotację na miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym, w tym na założenie spółdzielni socjalnej, można składać tylko do 28 kwietnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy.

Wszelkich informacji udziela Doradczyni Biznesowa Teresa Janik, tel. 502 077 253

t.janik@karrsa.pl

Wszystkich uczestników projektu informujemy, że nabór

Wniosków o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe (ZAŁĄCZNIK NR 11), który jest składany przez całą Grupę Inicjatywną wraz z  Biznesplanem na okres 2 lat działalności (ZAŁĄCZNIK NR 12) odbywa się do dnia 28 kwietnia 2017 r.

DRUGI NABÓR WNIOSKÓW!

Szanowni Państwo, ruszył drugi nabór wniosków o przyznanie dotacji na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Wnioski można składać w terminie od 3 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Więcej informacji pod nr tel. 94 341 63 30.

 

UWAGA!!! Zmianie uległ wniosek o przyznanie środków oraz karta oceny wniosków, poniżej aktualne wnioski:

ZAŁĄCZNIK NR 13 Karty Oceny Wniosków

ZAŁĄCZNIK NR 11 Wniosek o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe

 

 

Zmiany w regulaminie z dnia 09.03.2017 r. – aktualny regulamin do pobrania poniżej

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UDZIELANIA WSPARCIA NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 RPO WZP 2014-202

Aktualizacja definicji uczestnika projektu – prosimy o zapoznanie się ze zmianami w regulaminie.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UDZIELANIA WSPARCIA NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 RPO WZP 2014-2020

UCZESTNIK PROJEKTU

 

 

Wszystkie osoby i podmioty, które składają formularze rekrutacyjne do  projektu pt.   

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

(Działanie 7.4)

zapraszamy na spotkanie z Kierownikiem Projektu w sprawie zasad udziału w projekcie.

 Spotkanie odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8.

Zmiany w REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UDZIELANIA WSPARCIA NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 RPO WZP 2014-202

– prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem rekrutacji do projektu

Kto może ubiegać się o dotację?

Wsparcie w postaci dotacji może być kierowane wyłącznie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających poniższe przesłanki. W przypadku osób bezrobotnych dodatkowo muszą one spełniać jedną z poniższych przesłanek:

A. są najbardziej oddalone od rynku pracy, a więc takie, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia na podstawie innych przesłanek wykluczających i wpisują się w definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj:

 1. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj:
  Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
  a) ubóstwa;
  b) sieroctwa;
  c) bezdomności;
  d) bezrobocia;
  e) niepełnosprawności;
  f) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  g) przemocy w rodzinie;
  h) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  i) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  j) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  k) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  l) alkoholizmu lub narkomanii;
  m) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  n) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj. osób:
a) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
b) uzależnionych od alkoholu,
c) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
d) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
e) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
f) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
g) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
h) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
i) osób, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym

3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
6. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
8. osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
9. osoby niesamodzielne;
10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
11. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

i/ lub

B. są osobami zakwalifikowanymi do III profilu pomocy, o którym mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004, w szczególności osobami, które uczestniczyły w usługach aktywnej integracji o charakterze społecznym.

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook