Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UDZIELANIA WSPARCIA NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 RPO WZP 2014-202

UCZESTNIK PROJEKTU

Wykaz zmian Regulamin dla działania 7.4

ZAŁĄCZNIK NR 1 Deklaracja utworzenia grupy inicjatywnej

ZAŁĄCZNIK NR 2 Formularz rekrutacyjny podmiotu instytucji wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

ZAŁĄCZNIK NR 3 Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

ZAŁĄCZNIK NR 4 Karta oceny formalnej i merytorycznej formularza rekrutacyjnego

ZAŁĄCZNIK NR 5 Oświadczenie dotyczące sprawozdania finansowego (dot. braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych)

ZAŁĄCZNIK NR 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 7 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających

ZAŁĄCZNIK NR 8 Indywidualna ścieżka wsparcia_plan usług

ZAŁĄCZNIK NR 8 Indywidulana ścieżka wsparcia (plan usług) OAK 20170129

ZAŁĄCZNIK NR 9 Wzór umowy na świadczenie wsparcia szkoleniowo – doradczego

ZAŁĄCZNIK NR 10 Wniosek o przyznanie opieki nad osobami zależnymi

ZAŁĄCZNIK NR 11 Wniosek o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe

ZAŁĄCZNIK NR 12 Biznesplan na okres 2 lat działalności wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

ZAŁĄCZNIK NR 12A Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAŁĄCZNIK NR 12A Harmonogram rzeczowo – finansowy POMOCNICZY

ZAŁĄCZNIK NR 13 Karty Oceny Wniosków

ZAŁĄCZNIK NR 14 Deklaracja pofuności i bezstronności

ZAŁĄCZNIK NR 15 Umowa na otrzymanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 16 Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

ZAŁĄCZNIK NR 17 Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 18 Szczegółowe zestawienie towarów lub usług

ZAŁĄCZNIK NR 19 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Ścieżka udziału w projekcie

 

 

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook