ŚCIEŻKA UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej –

przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020)

 

Lp. ETAPY UDZIAŁU W PROJEKCIE TERMIN
1 Składanie formularzy rekrutacyjnych przez Grupy Inicjatywne:

PODMIOT UPRAWNIONY DO UTWORZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE składa następujące dokumenty aplikacyjne:

 1. Formularz rekrutacyjny podmiotu/instytucji wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia (ZAŁĄCZNIK NR 2) wraz z załącznikami (są wymienione w formularzu rekrutacyjnym);
 2. Potwierdzona za zgodności z oryginałem kserokopia dokumentu rejestrowego LUB wydruk z systemu komputerowego niewymagający podpisu – nie starszego niż 3 miesiące;
 3. Poświadczona za zgodność kserokopia statutu lub innego równoważnego dokumentu.
 4. Deklaracja utworzenia grupy inicjatywnej (ZAŁĄCZNIK NR 1)

 

OSOBA FIZYCZNA (każdy członek grupy inicjatywnej składa indywidualnie komplet dokumentów aplikacyjnych):

 1. Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia (ZAŁĄCZNIK NR 3) wraz z załącznikami(są wymienione w formularzu rekrutacyjnym);
 2. Poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające status na rynku pracy oraz informacje wskazane w formularzu rekrutacyjnym aby możliwe było zweryfikowania stopnia oddalenia Uczestnika/czki od rynku pracy (np. zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z PUP dla osób bezrobotnych lub osób poszukujących pracy bez zatrudnienia- jeśli dotyczy).
 3. Deklaracja utworzenia grupy inicjatywnej (ZAŁĄCZNIK NR 1)

 

I NABÓR

do  15 marca 2017r.

 

2 Sprawdzenie dokumentów (w Koszalińskiej Agencji  Rozwoju Regionalnego S.A. )

 

W okresie trwania naboru
3 Komisja Rekrutacyjna  + rozmowa z Grupą Inicjatywną

Weryfikacja formularzy odbywa się w oparciu o  Kartę oceny formalnej i merytorycznej formularza rekrutacyjnego (ZAŁĄCZNIK NR 4), zawierającą podstawowe kryteria oceny oraz metodologię przyznawania punktacji.

– Maksymalnie można uzyskać 100 punktów w ramach oceny podstawowej + 50 punktów w ramach oceny strategicznej

– Należy uzyskać min. 60 punktów w ramach oceny podstawowej

16-19 marca 2017
4 Lista wstępna / ostateczna + rezerwowa + info do Grupy Inicjatywnej

– na www + w siedzibie KARR S.A. lista wstępna / ostateczna + rezerwowa

– informacja do GI – oficjalne pismo o wynikach rekrutacji wraz z informacją o przyjęciu lub odrzuceniu aplikacji oraz kserokopia karty oceny formalnej i merytorycznej

 

20 marca 2017
5 Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

– do 3 dni roboczych od otrzymania oficjalnego pisma o wynikach rekrutacji wraz z informacją o przyjęciu lub odrzuceniu aplikacji oraz kserokopią karty oceny formalnej i merytorycznej.

UWAGA!

Odwołania tylko od oceny merytorycznej, tj. błędów proceduralnych, uzasadnienia oceniających, ilości przyznanych punktów. W przypadku niespełnienia tego warunku złożone odwołanie zostanie odrzucone

do 3 dni roboczych od otrzymania oficjalnego pisma o wynikach
6 Ponowna ocena i/lub ustosunkowanie się do zarzutów w kontekście przeprowadzonej już oceny – w trybie pilnym

UWAGA!

Powtórna ocena formularza rekrutacyjnego jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

do 5 dni roboczych
7 Lista rankingowa Grup Inicjatywnych – po przeprowadzeniu spotkania Komisji Rekrutacyjnej i uwzględnieniu procedury odwoławczej zostanie utworzona lista rankingowa Grup Inicjatywnych.

 

23 marca 2017
8 Przekazanie informacji do Grup Inicjatywnych i zaproszenie do:

– skompletowania dokumentów,

przeprowadzenia diagnozy, przygotowania wsparcia (na podstawie indywidualnej ścieżki wsparcia / planu usług – ZAŁĄCZNIK NR 8)[1] – IŚW przygotowuje Doradca biznesowy.

[1] Nie rzadziej niż raz do roku dokonywana jest ewaluacja diagnozy i indywidualnej ścieżki wsparcia.

23 marca 2017
9 Podpisanie umowy o świadczenie wsparcia szkoleniowo – doradczego (ZAŁĄCZNIK NR 9)[1] – po opracowaniu indywidualnej ścieżki wsparcia (planu usług).[1] W celu uzyskania wsparcia grupa inicjatywna zobligowana jest do złożenia 2 kompletnych egzemplarzy Umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych, w tym objętych pomocą publiczną, wraz z załącznikami, najpóźniej pierwszego dnia udzielanego wsparcia. 24 marca 2017
10 Udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym (ścieżka I lub II – §6 Regulaminu):

– zakres i tematyka wsparcia doradczo-szkoleniowego wskazane po przeprowadzeniu diagnozy w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia i dostosowane do roli, jaką w przedsiębiorstwie społecznym będzie pełnił/a Uczestnik/Uczestniczka projektu (założyciel/członek/ pracownik/ przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające pracownika lub przyjmujące nowego członka).

Jedno lub wiele form z różnych form nabywania wiedzy i umiejętności, w tym m.in.

– szkolenia i warsztaty – 3 dniowe,

– doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca,

– wizyty studyjne itp.

 

UWAGA!

Projekty zakładają udział Uczestników/Uczestniczek, którzy wcześniej skorzystali ze wsparcia szkoleniowego/doradczego w zakresie zakładania i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub zatrudniania w przedsiębiorstwie społecznym. W takim przypadku po przeprowadzeniu diagnozy zostanie podjęta decyzja o rezygnacji z tej formy wsparcia, o ile – na podstawie dokumentów przekazanych przez uczestników – udokumentuje, że uczestnicy projektu wcześniej skorzystali z takiej formy wsparcia lub rezygnując z wybranych formy wsparcia wobec poszczególnych Uczestników/ Uczestniczek dostosowując wsparcie do indywidualnych potrzeb (np. mniejszy zakres wsparcia, mniejsza ilość godzin, ograniczona tematyka itp.).

Uczestnikom/Uczestniczkom wsparcia szkoleniowo – doradczego przysługuje dodatkowe wsparcie, tj. opieka nad dziećmi/osobami zależnymi. W celu uruchomienia dodatkowego wsparcia niezbędne jest złożenie dodatkowego wniosku (ZAŁĄCZNIK NR 10).

Uczestnikom/Uczestniczkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdów związanych z uczestnictwem w szkoleniach i doradztwie ani dodatek szkoleniowy.

 

29-31 marca szkolnie

24 marca coaching zawodowy

27-28 marca wyjazd studyjny

11 Nabór wniosków o dotacje i wsparcie pomostowe (§7).

O naborze wniosków i czasie trwania naboru Uczestnicy/Uczestniczki projektu są informowani pisemnie. Nabór nie może być krótszy niż 5 dni roboczych.

UWAGA!

Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego jest ukończenie wsparcia szkoleniowo-doradczego zgodnie z jego założeniami i podpisaną Umową o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych.

Przyznanie wsparcia finansowego

odbywa się na podstawie Wniosku o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe (ZAŁĄCZNIK NR 11), który jest składany przez całą Grupę Inicjatywną wraz z następującymi załącznikami:

 1. Biznesplan na okres 2 lat działalności wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym (ZAŁĄCZNIK NR 12).
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje poszczególnych członków grupy inicjatywnej.
 3. Pozostałe załączniki wskazane we wniosku o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe.

Biznesplan na okres 2 lat działalności wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym przygotowywany jest przez osoby/podmioty, które ubiegają się o środki. W przypadku gdy osoba fizyczna ubiega się o środki na przystąpienie/zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym biznesplan przygotowywany jest we współpracy tej osoby i przedsiębiorstwa społecznego, która zamierza przyjąć nowego członka/ zatrudnić nową osobę.

UWAGA!

Pomoc w opracowaniu i przygotowaniu dokumentacji wskazanej w punkcie 2 niniejszego paragrafu stanowi jeden z elementów wsparcia szkoleniowo – doradczego świadczonego w ramach Projektów.

Do 28 kwietnia 2017
13 Ocena formalna Wniosku o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe

– pracownik merytoryczny SZOWES dokonuje w oparciu o Część I Karty Oceny Wniosku (ZAŁĄCZNIK NR 13). Ocena formalna polega na sprawdzeniu poprawności i kompletności złożonych dokumentów oraz spełnieniu przez grupę inicjatywną/przedsiębiorstwo społeczne kryteriów kwalifikowalności zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.

2 maja 2017

 

13 Ocena formalna Wniosku o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe

– pracownik merytoryczny SZOWES dokonuje w oparciu o Część I Karty Oceny Wniosku (ZAŁĄCZNIK NR 13). Ocena formalna polega na sprawdzeniu poprawności i kompletności złożonych dokumentów oraz spełnieniu przez grupę inicjatywną/przedsiębiorstwo społeczne kryteriów kwalifikowalności zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.

UWAGA!

Istnieje możliwość uzupełnienia wniosku w zakresie kryteriów formalnych wskazanych w §7 pkt 7.

2 maja 2017

 

 

14 Informacja do WUP o Komisji Oceny Wniosków

– Partnerzy SZOWES mają obowiązek powiadomienia właściwej instytucji (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) o planowanym terminie posiedzenia Komisji Oceny Wniosków na co najmniej 10 dni roboczych przed jej zwołaniem.

10 kwietnia 2017
15 Ocena merytoryczna[1]  Wniosku o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe przez Komisję Oceny Wniosków

– ocena poprawnych pod względem formalnym wniosków wraz z załącznikami dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) powołaną przez Partnerów SZOWES w oparciu o Część II Karty Oceny Wniosku (ZAŁĄCZNIK NR 13) zawierającą podstawowe kryteria oceny oraz metodologię przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów wraz z minimalnym zakresem uzasadnienia.

[1] Wnioski o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe będą oceniane w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:

 1. Celowość przedsięwzięcia (uzasadnienie dla utworzenia przedsiębiorstwa społecznego lub spółdzielni socjalnej, uzasadnienie dla utworzenia miejsca pracy) – max. 10 punktów;
 2. Wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o udzielenia wsparcia) – max. 30 punktów;
 3. Operatywność rozumiana jako szeroko pojęty potencjał (osobowy, kompetencyjny, kwalifikacyjny, motywacyjny) przyszłych członków przedsiębiorstw społecznych – max. 20 punktów;
 4. Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń – max. 10 punktów;
 5. Wielowariantowość (możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu) – max. 5 punktów;
 6. Kompletność (całościowość opisu przedsięwzięcia) – max. 5 punktów;
 7. Niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług przewidzianych w biznesplanie ze środków przyznanych przedsiębiorstwom społecznym przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub jakościowych – max. 20 punktów.

 

4-7 maja 2017

 

17 Lista wstępna /ostateczna + rezerwowa + info do uczestników

– po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych wniosków Komisja sporządza listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów i wskazuje wnioski, które otrzymają wsparcie finansowe (wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 50% punktów)

– na www + w siedzibie KARR S.A. lista wstępna /ostateczna + rezerwowa

– informacja do uczestników – pismo o wynikach oceny wraz z kserokopią Kart Oceny Wniosków zawierających uzasadnienie, w tym również w zakresie przyznania wsparcia lub odrzucenia wniosku.

 

8 maja 2017

 

19 Prośba o ponowne rozpatrzenie od decyzji Komisji Oceny Wniosków

– do 5 dni roboczych od otrzymania oficjalnego pisma o wynikach Grupa Inicjatywna (osoby fizyczne i/lub podmioty), której wniosek został odrzucony na etapie oceny merytorycznej ma możliwość złożenia prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia.

15 maja 2017
20 Powtórna ocena wniosku – w trybie pilnym

 

16 maja 2017
21 Założenie przedsiębiorstwa społecznego/ zatrudnienie osoby w funkcjonującym przedsiębiorstwie społecznym

UWAGA!

Uczestnik projektu (grupa inicjatywna) rejestruje/przekształca w przedsiębiorstwo społeczne dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji wsparcia finansowego.

do 5 czerwca
22  

Podpisanie Umowy o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcia pomostowego (ZAŁĄCZNIK NR 15)[1].

UWAGA!

– W Umowie o przyznanie środków finansowych zostanie ustalone wspólnie z grupą inicjatywną zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków mogą być w szczególności: weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval) w tym również wzajemne poręczenie założycieli spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, poręczenie, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

– W momencie podpisania Umowy na przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcia pomostowego przedsiębiorstwo społeczne staje się Beneficjentem pomocy publicznej.

[1] Warunkiem podpisania umowy jest złożenie przez przedsiębiorstwo społeczne następujących dokumentów:

 1. statut lub inny równoważny dokument;
 2. zaktualizowany biznesplan na okres 2 lat działalności wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym (jeśli dotyczy);
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311 (ZAŁĄCZNIK NR 6) wraz ze sprawozdaniem finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych (lub okresu krótszego), sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli dotyczy);
 4. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających (ZAŁĄCZNIK NR 7);
 5. oświadczenie o numerze rachunku bankowego (ZAŁĄCZNIK NR 16).

 

II kwartał 2017

 

23  

Przekazanie środków finansowych

 1. Dotacja

Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy wynosi do 20.000 PLN

Dotacja przekazywana jest na konto przedsiębiorstwa społecznego.

Wartość ta nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu może stanowić trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 1. Wsparcie pomostowe

– udzielone w formie:

 1. finansowej i będzie świadczone przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, wskazany okres liczony jest od dnia podpisania umowy na otrzymanie wsparcia;
 2. wsparcie finansowe przyznawane może być w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy, kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 3. zindywidualizowanych usług i będzie ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych.

Region koszaliński – wsparcie finansowe w okresie do 6-ciu miesięcy średnio 1000 PLN, od 7-go do 12-go miesiąca 850 PLN (przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest na Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (ZAŁĄCZNIK NR 19)

 

– środki przekazywane są na konto przedsiębiorstwa dopiero po przystąpieniu osoby/osób (zatrudnieniu) do spółdzielni.

 

UWAGA!

Środki mogą być przekazane przedsiębiorstwu społecznemu na:

 1. tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w rozdziale 3 pkt 20 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych;
 2. tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w rozdziale 3 pkt 20 ww. Wytycznych, w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji wymagane jest przekazanie pisemnego oświadczenia osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 20 ww. Wytycznych);

tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w rozdziale 3 pkt 20 ww. Wytycznych, w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

 

II kwartał

 

 

 

 

 

 

24 Rozliczenie środków (dotacja) następuje zgodnie z umową (ZAŁĄCZNIK NR 15) poprzez:

 1. złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo – finansowym (ZAŁĄCZNIK 17);

szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany z przyznanych środków wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych (ZAŁĄCZNIK 18).

2018 r.
25 Rozliczenie środków – wsparcie pomostowe następuje zgodnie z umową (ZAŁĄCZNIK NR 15) 2018 r.
26 Zmiany w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych

 

– Przedsiębiorstwo społeczne może wystąpić do SZOWES z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych.

– SZOWES w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku spółdzielni socjalnej/ przedsiębiorstwa społecznego informuje w formie pisemnej o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.

 
27 Kontrole SZOWES

SZOWES kontroluje prawidłowość wykonania umowy, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie środków finansowych,

weryfikując przede wszystkim:

 1. fakt utworzenia i utrzymania miejsca pracy przez spółdzielnię socjalną lub przedsiębiorstwo społeczne, w tym również zgodność prowadzonych działań z biznesplanem;
 2. wykorzystanie przez przedsiębiorstwo społeczne zakupionych towarów i usług zgodnie z charakterem utworzonego miejsca pracy, w tym zatwierdzonym biznesplanem;

posiadanie przez przedsiębiorstwo społeczne sprzętu i wyposażenia zakupionego z otrzymanych środków na utworzenie miejsca pracy i wykazane  w rozliczeniu.

w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie środków finansowych

 

 

 

 

[1] Nie rzadziej niż raz do roku dokonywana jest ewaluacja diagnozy i indywidualnej ścieżki wsparcia.

[2] W celu uzyskania wsparcia grupa inicjatywna zobligowana jest do złożenia 2 kompletnych egzemplarzy Umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych, w tym objętych pomocą publiczną, wraz z załącznikami, najpóźniej pierwszego dnia udzielanego wsparcia.

[3] Wnioski o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe będą oceniane w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:

 1. Celowość przedsięwzięcia (uzasadnienie dla utworzenia przedsiębiorstwa społecznego lub spółdzielni socjalnej, uzasadnienie dla utworzenia miejsca pracy) – max. 10 punktów;
 2. Wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o udzielenia wsparcia) – max. 30 punktów;
 3. Operatywność rozumiana jako szeroko pojęty potencjał (osobowy, kompetencyjny, kwalifikacyjny, motywacyjny) przyszłych członków przedsiębiorstw społecznych – max. 20 punktów;
 4. Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń – max. 10 punktów;
 5. Wielowariantowość (możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu) – max. 5 punktów;
 6. Kompletność (całościowość opisu przedsięwzięcia) – max. 5 punktów;
 7. Niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług przewidzianych w biznesplanie ze środków przyznanych przedsiębiorstwom społecznym przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub jakościowych – max. 20 punktów.

[4] Warunkiem podpisania umowy jest złożenie przez przedsiębiorstwo społeczne następujących dokumentów:

 1. statut lub inny równoważny dokument;
 2. zaktualizowany biznesplan na okres 2 lat działalności wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym (jeśli dotyczy);
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311 (ZAŁĄCZNIK NR 6) wraz ze sprawozdaniem finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych (lub okresu krótszego), sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli dotyczy);
 4. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających (ZAŁĄCZNIK NR 7);
 5. oświadczenie o numerze rachunku bankowego (ZAŁĄCZNIK NR 16).
a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook