PODMIOT UPRAWNIONY DO UTWORZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE składa następujące dokumenty aplikacyjne:

  1. formularz rekrutacyjny podmiotu/instytucji wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia (ZAŁĄCZNIK NR 2) wraz z załącznikami;
  2. potwierdzona za zgodności z oryginałem kserokopia dokumentu rejestrowego LUB wydruk z systemu komputerowego niewymagający podpisu – nie starszego niż 3 miesiące;
  3. poświadczona za zgodność kserokopia statutu lub innego równoważnego dokumentu.
  4. deklaracja utworzenia grupy inicjatywnej (ZAŁĄCZNIK NR 1)

 

OSOBA FIZYCZNA (każdy członek grupy inicjatywnej składa indywidualnie komplet dokumentów aplikacyjnych):

  1. Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia (ZAŁĄCZNIK NR 3) wraz z załącznikami;
  2. poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające status na rynku pracy oraz informacje wskazane w formularzu rekrutacyjnym aby możliwe było zweryfikowania stopnia oddalenia Uczestnika/czki od rynku pracy .
  3. deklaracja utworzenia grupy inicjatywnej (ZAŁĄCZNIK NR 1)

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 Deklaracja utworzenia grupy inicjatywnej

ZAŁĄCZNIK NR 2 Formularz rekrutacyjny podmiotu instytucji wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

ZAŁĄCZNIK NR 3 Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

 

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook