Bezpłatne szkolenia w gminie Postomino

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli III sektora.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

 • poznanie narzędzi przydatnych do działania na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych,
 • nabycie umiejętności budowania partnerstw lokalnych i nawiązywania współpracy,
 • zapoznanie się ze źródłami finansowania projektów, z których mogą skorzystać organizacje i społeczności lokalne/grupy nieformalne,
 • uczestnictwo w tworzeniu planów rozwoju swojej miejscowości,
 • wymiana dobrych praktyk.

Zgłoszenia przyjmuje Maciej Ziemiński (m.ziminski@karrsa.pl; nr tel. 603 845 124).

Terminarz:

 1. 06.10.2022 r. od godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Nosalinie (gmina Postomino),
 2. 29.10.2022 r. od godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Jezierzanach (gmina Postomino).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematyki współpracy finansowej JST – NGO – Grupy Nieformalne.
 2. Omówienie form współpracy przy realizacji zadań publicznych i procedur otwartego konkursu ofert, trybu pozakonkursowego oraz inicjatywy lokalnej.
 3. Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dla dwóch ww. trybów – wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 X 2018 (obowiązujące od 1 III 2019r) – rozliczanie zadań publicznych przez rezultaty.
 4. Informowanie, promowanie, partycypowanie i konsultowanie aktów prawa lokalnego,
 5. Tworzenie ciał opiniodawczo-doradczych  w samorządach (Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, Rady Młodzieżowe, Rady Sportu etc).
 6. Budżet obywatelski i inicjatywa lokalna – dwa narzędzia realizacji zadań publicznych;  porównanie, wady i zalety.
 7. Tworzenie warunków infrastrukturalnych do rozwoju i aktywnego działania PES.
 8. Metodologia tworzenia projektów, w tym diagnoza potrzeb i problemów  (drzewo problemów), określenie celu głównego projektu i celów szczegółowych (drzewo celów), 8 zasad skutecznego uniwersalnego projektowania, zakładane rezultaty, planowane działania projektu, harmonogram realizacji projektu, monitoring, ewaluacja i oddziaływanie projektu na otoczenie, budżet projektu.