Fundacja Green Europe rozpoczyna realizację projektu „Od aktywizacji do godnego zatrudnienia”

W imieniu Fundacji Green Europe informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Od aktywizacji do godnego zatrudnienia” nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K508/17 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata: 2014-2020, realizowanego na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiatach: M. Koszalin, koszalińskim, białogardzkim, świdwińskim oraz szczecineckim.

PLAKAT-m

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej 150 osób(82K) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością, os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia, os. korzystających z POPŻ, z terenu powiatów charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym  tj.: m. Koszalin,powiaty: koszaliński, białogardzki, świdwiński, szczecinecki, przez realizację w terminie 01.09.2017 – 31.12.2018r. kompleksowego programu,realizowanego na podstawie indywidualnych planów działania przygotowanych dla każdego uczestnika projektu z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowych, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

 

Uczestnicy projektu w ramach zaplanowanych zadań będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci:

 1. Kompleksowej diagnozy oraz opracowania indywidualnych ścieżek wsparcia dla 150 Uczestniczek/ Uczestników projektu
 2. Aktywizacji społecznej – działania psychologiczno-motywacyjne dla 150 Uczestniczek/Uczestników projektu, w której skład wejdą:
 3. Aktywizacji edukacyjno – zawodowej – zamknięte szkolenia zawodowe dla 136 UP (w tym 45 os. z niepełnosprawnościami).

 

Szkolenia o następującej tematyce:

-MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH – Kwalifikacja B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem sieci sanitarnych,

-OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA – Kwalifikacja Z.5 Wykonywanie usług opiekuńczych,

-OBSŁUGA HOTELOWA- Kwalifikacja T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

– INFORMATYCZE -Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

 1. Aktywizacji zawodowa – 3 miesięczne płatne staże zawodowe dla 136 UP (w tym 45 osób z niepełnosprawnościami)

Aktywizacji zawodowej – pośrednictwo pracy dla 150UP

 

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia poniższe kryteria:

 1. zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa zachodniopomorskie(miasto Koszalin, powiaty: koszaliński,

białogardzki, świdwiński, szczecinecki)

 1.   jest osobą zagrożoną ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:
 • jest osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej,
 • jest osobą bezrobotną (zaliczoną do III grupy oddalenia od rynku pracy),
 • jest osobą posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym

-osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi- kryterium premiowane

 • jest osobą korzystającą z pomocy w ramach POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa,
 • jest osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia ,z powodu więcej niż jednej z przesłanek

c.posiada wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie

d.jest osobą nieaktywną zawodowo( osoba bierna zawodowo)

 1. nie pozostaje uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014 – 2020,

 

Osobą do kontaktu jest Pani Magdalena Zielińska tel. 734 193 431, e-mail magdalena.zielinska@sawg.pl