BLOK TEMATYCZNY TEMAT SZKOLENIA  TERMIN  REKRUTACJA
BLOK A- ZAKRES PRAWNY Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wpływ na funkcjonowanie organizacji  16 kwietnia 2018
Prawo zamówień publicznych dla organizacji jako potencjalnych Wykonawców  24 maja 2018  
 Znowelizowana ustawa o spółdzielniach socjalnych  1 czerwca 2018  
ABC formalno-prawne spółdzielni socjalnej  4 czerwca 2018  
 BLOK B- ZAKRES KSIĘGOWO-PODATKOWY  Roczne zenanie podatkowe CIT w stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych  14 marca 2018  OTWARTA DO 9 MARCA
 Księgowość w przedsiębiorstwie społecznym (3 dni)  7-9 maja 2018  
 Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia i fundacji  14 maja 2018
Sprawozdanie finansowe spółdzielni socjalnej 21 maja 2018
BLOK C – ZAKRES OSOBOWY

 

 Współpraca i zarządzanie osobami zagrożonymi wyłączeniem społecznym (2 dni)  18-19 kwietnia 2018
 Zarządzanie pracownikami, motywacja, konflikt, zmiana (2 dni)  17-18 maja 2018
 Lider w organizacji  – kompetencje menadżerskie (2 dni)  14-15 czerwca 2018
 BLOK D – ZAKRES FINANSOWY  Działalność statutowa i działalność gospodarcza  2 lipca 2018
 Zewnętrzne źródła finansowania działalności organizacji (2 dni)  3-4 września 2018
 Montaż finansowy organizacji  5 września 2018
BLOK E – ZAKRES MARKETINGOWY  Przygotowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa (2 dni)  10-11 września 2018
 Wizerunek oraz promocja przedsiębiorstwa (2 dni)  17-18 września 2018
 Nowoczesne narzędzia promocyjne, w tym: social media  24 września 2018
 Badanie rynku (2 dni)  1-2 października 2018
 Wypracowanie i wdrożenie standardów obsługi klienta w organizacji  11-12 października 2018
  BLOK F – ZAKRES BIZNESOWY  Planowanie i zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie (2 dni)  5-6 czerwca 2018  
 Poszukiwanie rynków zbytu, identyfikacja nisz rynkowych  12 czerwca 2018  
 Przygotowywanie oferty sprzedaży, cennika oraz systemów rabatowych (2 dni)  21-22 czerwca 2018  
 e-biznes – na czym i jak zarabiać w internecie  28 września 2018  
 Budowanie powiązań kooperacyjnych, negocjacje z klientami, partnerami i dostawcami  19 października 2018  
 Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą dla NGO i spółdzielni socjalnych  22 października  

Aby zapisać się na szkolenie należy:

  1. Złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia zakończenia rekrutacji, w jeden z następujących sposobów:
  • online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”) http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/
  • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
  1.  Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:

– formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
– statut organizacji;
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)

– wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy

– wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/

 

 

 

Dodaj komentarz

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook