INFORMACJA O WOLNYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY, PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

INFORMACJA O WOLNYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY, PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

– Małe granty

Wydział Zdrowia informuje o wolnych środkach w  wysokości  90 000 zł na realizację zadań publicznych  o charakterze regionalnym na rzecz rodziny w ramach programu „Region dla Rodziny” we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia.

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie inicjatyw na rzecz rodzin, których celem będzie poprawa  i ochrona zdrowia rodzin w naszym regionie poprzez wdrożenie działań profilaktycznych rozwijających kulturę zdrowotną m.in. poprzez promocję zdrowia i edukację zdrowotną. Działania objęte wsparciem finansowym powinny być  skierowane do rodzin i mieć na celu propagowanie prozdrowotnych zachowań, a także zwiększenie świadomości i wiedzy na temat dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznych usług zdrowotnych.

Powyżej wskazana kwota jest przeznaczona na realizację zadań w trybie małego grantu, co oznacza, że realizacja zadania może nastąpić gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

3) zadanie będzie miało charakter regionalny,

4) inicjatywy musza odpowiadać priorytetom: poprawa i ochrona zdrowia rodzin.

Uwaga: Nie jest wymagany wkład własny.

Więcej informacji na stronie www.bip.rbip.wzp.pl