KRAJOWY PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ (KPRES)

Rada Ministrów podjęła w sierpniu 2014r uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES)”, którą przedłożył minister pracy i polityki społecznej. Dokument ten wskazuje kluczowe kierunki interwencji publicznej, mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Pojęcie ekonomii społecznej (zgodnie z KAPRES)zwanej też gospodarką społeczną lub ekonomią solidarną – w sensie definicyjnym jest kategorią wieloznaczną, wciąż będącą przedmiotem dyskusji w środowiskach eksperckich, wśród teoretyków i praktyków tej i tradycje problematyki. W ujęciu prawnoinstytucjonalnym, za cechy konstytuujące ekonomię społeczną uznaje się jej formy prawno organizacyjne. W podejściu normatywnym, kategoria ta definiowana jest za pomocą cech wspólnych oraz zasad funkcjonowania identyfikujących różne podmioty funkcjonujące w ekonomii społecznej. Za takie zasady, wyróżniające podmioty ekonomii społecznej, uznaje się:
1.nadrzędność świadczenia usług dla członków lub wspólnoty względem zysku;
2.autonomiczne zarządzanie;
3.demokratyczny proces decyzyjny;
4. prymat ludzi i pracy w stosunku do kapitału przy podziale dochodu.

Dodaj komentarz