Nabór wniosków na bezpłatne doradztwo specjalistyczne dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych

Ogłaszamy nabór na DORADZTWO SPECJALISTYCZNE w ramach USŁUGI WSPARCIA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ w ramach Projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapraszamy podmioty zarejestrowane lub posiadające jednostkę organizacyjną na terenie jednego z następujących powiatów: koszalińskiego, M. Koszalin, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego; posiadające status:
• Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
• Spółdzielnia Socjalna
• Spółdzielnia pracy
• Spółdzielnia inwalidów i niewidomych
• Klub integracji społecznej
• Centrum integracji społecznej
• Warsztat terapii zajęciowej
• Zakład aktywności zawodowej
• Spółka non-profit.

 

Nabór trwa do 31 października 2016 r.

 

Formularz zgłoszeniowy – doradztwo specjalistyczne

Wniosek o przyznanie opieki nad osobami zależnymi

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu

 

Zakres tematyczny doradztwa:

prawne:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstw społecznych;
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej;
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES;
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników

– marketingowe :

 • planowanie marketingowe
 • kształtowanie elastyczności ofertowej
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych
 • badania rynku
 • wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES;
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług

 – biznesowe:

 • doradztwo branżowe i zawodowe (aspekty prawne, marketingowe, finansowe i pozostałe) związane z przedmiotem prowadzonej przez podmiot ekonomii społecznej działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej w tym:

– w branży cateringowej, gastronomicznej, budowlano – remontowej, opiekuńczej, usług turystycznych, usług komunalnych, poligraficznej, reklamowej

 • poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert
 • negocjacje i instytucjami finansującymi
 • mentoring, coaching

– księgowo-podatkowe:

 • rachunkowość podmiotu ekonomii społecznej
 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością
 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego)
 • planowanie finansowe
 • księgowość
 • płace i pochodne
 • ubezpieczenia społeczne

– Osobowe:

 • zarządzanie organizacją
 • zarządzanie pracownikami
 • zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów

– Inwestycyjne m.in.: pozyskiwanie środków finansowych na realizację dużych/większych inwestycji, wymagających profesjonalnej dokumentacji (studium wykonalności, projekty itp.)

Jak również:

 • Aspekty prawne i biznesowe prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej;
 • Aspekty prawne i biznesowe prowadzenia spółdzielni socjalnej;
 • Spółdzielnie socjalne osób prawnych: aspekty prawne, finansowe, biznesowe;
 • Aspekty prawne, finansowe i biznesowe prowadzenia Centrum Integracji Społecznej.
 • Opracowywanie planów naprawczych dla PS restrukturyzacja i reorganizacja
 • Tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS;
 • Wprowadzania produktu/usługi na rynek, analiza produktowa, której celem jest ocena asortymentu sprzedaży, potencjału sprzedaży i głównych odbiorców, dóbr konkurencyjnych, substytucyjnych i komplementarnych,
 • Wspieranie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych,
 • Analiza i kreacja modeli biznesowych PS.

W celu skorzystania ze doradztwa specjalistycznego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do biura OWES Koszalin przy ul. Przemysłowej 8, pok. 330.