OFERTA PRACY W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – KIEROWNIK DS. REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

18698097_225257804634326_3233285710198466068_n

OFERTA PRACY NA STANOWISKO KIEROWNIK DS. REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Mielnie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

KIEROWNIK DS. REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

Miejsce pracy: Mielno
Wymiar pracy: pełny wymiar czasu pracy
Umowa: umowa o pracę od 01.01.2018

Zakres obowiązków:
1. Planowanie zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem.
2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad uczestnikami CIS.
3. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
4. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i poleceń służbowych.
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki w zakresie zarządzania lub inne pokrewne.
2. minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
3. minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów Unii Europejskiej
4. prawo jazdy kat. B
5. biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
6. Pełna zdolność do czynności prawnych.
7. Nie była prawomocnie wyrokiem skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
8. Posiada obywatelstwo polskie.
9. Korzystania z pełni praw publicznych.
10. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Nieposzlakowana opinia.
12. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
13. Kwalifikacje niezbędne na stanowisku objętym naborem.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii społecznej
2. Znajomość aktualnych dokumentów, wytycznych zasad realizowania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
3. Wysoki poziom kultury osobistej,
4. Umiejętność pracy w zespole,
5. Umiejętność organizacji pracy własnej,
6. Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych i innych aktów prawnych wymaganych do poprawnego przygotowania ofert przetargowych.
7. Umiejętność pracy wielozadaniowej i pod presją czasu.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
1. Życiorys/CV i list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
1. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r. nr 125 poz. 869).

Termin i miejsce składania dokumentów31 października 2017 rok
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Centralny Ośrodek Szkolenia
ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno
Osoba wyznaczona do kontaktu Dorota Jopek – tel. 517 140 997

Oferta Kierownik Reintegracji społecznej i zawodowej