Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej Ministrem, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.

Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w ustawie budżetowej na rok 2017 r. z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) Minister zaplanował kwotę 150.000 zł.

Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego określonych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 1300).

Więcej informacji na stronie: www.bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert