Ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2015 r. dwudziestego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Konkurs realizowany jest w formie powierzenia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji projektu pn. „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie.

Uprawnione podmioty przedstawiają do PFRON oferty realizacji projektu.

W ramach konkursu może zostać wybranych przez PFRON maksymalnie trzy oferty realizacji projektu.

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2810,Ogloszenie-z-dnia-15-czerwca-2015-r-dwudziestego-konkursu-o-zlecenie-realizacji-.html

Dodaj komentarz