Podmioty Ekonomii Społecznej Regionu Koszalińskiego

 

Fundacja ” Zdążyć z Miłością”
Fundacja powstała, aby nieść miłość i pomoc wszystkim tym, którzy jej potrzebują…

 Cele Fundacji zgodnie ze Statutem:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, a w szczególności pomoc samotnym matkom z małoletnimi dziećmi;
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
3. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5. działalność charytatywna;
6. dobroczynność;
7. ochrona zdrowia i pomoc społeczna;
8. działalność kulturalna;
9. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
10. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
13. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14. promocja i organizacja wolontariatu;
15. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
16. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
17. działalność oświatowo-kulturalna wspierająca rodzinę i świadome rodzicielstwo

Kontakt

ul. Franciszkańska 111
75-251 Koszalin
tel. 605-268-151, 94-341-85-07

NIP: 6692520746
KRS: 0000496082
REGON: 321474554

PKO BP S.A.
NRB: 09 1020 2791 0000 7702 0215 9796

http://www.zdazyczmiloscia.org.pl

 Pierwszym projektem Fundacji „Zdążyć z Miłością” jest mieszkanie chronione dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi. Fundacja jako organizacja pozarządowa  prowadząca działania w ramach pożytku publicznego, wystąpiła z prośbą do Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego o przyznanie lokalu z zasobów miasta, który mogłaby wyremontować i zaadoptować na mieszkanie chronione, mające służyć matkom opuszczającym czy to Dom Samotnej Matki w Koszalinie, Centrum Kryzysowe Dla Kobiet z Dziećmi czy inną placówkę całodobowej opieki i pomocy społecznej.

Celem pobytu w mieszkaniu chronionym jest zapewnienie kobietom i ich dzieciom nie posiadającym aktualnie własnego mieszkania godnych warunków życia w środowisku zbliżonym do domowego oraz przygotowanie matek do samodzielnego życia w drodze realizacji indywidualnego programu usamodzielniania i wychodzenia z kryzysu.

Matki przebywające w mieszkaniu chronionym będą przygotowywane do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi a także uzyskają pomoc w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne, stwarzanie możliwości uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy, przedszkola dla dzieci i doprowadzanie do finalizacji spraw związanych z przydzieleniem i remontem lokalu socjalnego.

 

Dodaj komentarz