Powstaje Lokalny Program Ekonomii Społecznej w powiecie koszalińskim!

6 kwietnia 2018 r. w siedzibie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta koło w Koszalinie odbyło się II spotkanie  dot. planu  opracowania programu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie koszalińskim. Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, realizujący projekt: „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji środowiska lokalnego, stricte nastawionych na współpracę i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz całego III sektora, m.in. Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, Miejskich i Miejsko-Wiejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych liderów .

Głównym założeniem było wypracowanie priorytetów powstającego dokumentu, wyznaczającego dalsze kierunki rozwoju ekonomii społecznej w powiecie koszalińskim. Uczestnicy za pomocą „burzy mózgów” dyskutowali na temat mocnych i słabych stron oraz  ewentualnych szans i zagrożeń wdrażania  instrumentów Programu (ANALIZA SWOT). W szczególny sposób podkreślone zostały rozmaite bariery istniejące   w przestrzeni społeczno-ekonomicznej powiatu koszalińskiego.

Na zakończenie, zaplanowano kolejne spotkanie (maj 2018 r.) i kontynuowanie prac nad powstaniem ww. Programu, a także poszerzenie składu uczestników spotkania  o przedstawicieli kilku kluczowych instytucji, mający istotny wpływ na rozwój sektora ekonomii społecznej.