Rekrutacja

W projekcie mogą wziąć udział osoby oraz podmioty, które spełniają następujące kryteria:

A. Osoby fizyczne spełniające poniższe kryteria:

 1. Osoby mające trudności na rynku pracy (bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, nieaktywne zawodowo) lub zatrudnione zainteresowane założeniem Podmiotu Ekonomii Społecznej, w tym Spółdzielni socjalnej, oraz
 2. Osoby w wieku aktywności zawodowej  (15-64 lata)
 3. Osoby, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie powiatów: koszalińskiego, M. Koszalin, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego.

B. Podmioty Ekonomii Społecznej:

Podmioty zarejestrowane lub posiadające jednostkę organizacyjna na terenie jednego z następujących powiatów: koszalińskiego, M. Koszalin, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego; posiadające status:

 • Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
 • Spółdzielnia Socjalna
 • Spółdzielnia pracy
 • Spółdzielnia inwalidów i niewidomych
 • Klub integracji społecznej
 • Centrum integracji społecznej
 • Warsztat terapii zajęciowej
 • Zakład aktywności zawodowej
 • Spółka non-profit.

C. Instytucje otoczenia Ekonomii Społecznej:

Instytucje mające swoją siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie jednego z następujących powiatów: koszalińskiego, M. Koszalin, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego , w tym:

 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • media,
 • przedsiębiorcy.

Warunkiem uczestnictwa  w projekcie jest złożenie przez Uczestnika następujących dokumentów:

W przypadku PES:

Formularz zgłoszenia do projektu PES oraz pracownika PES wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik 1 i załącznik 2).

W przypadku osoby fizycznej:

Formularz zgłoszenia osoby fizycznej do projektu (załącznik 2)

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. SZOWES 2019-2023 Regulamin ogólny
 2. Zał-nr-1_SZOWES-2019-2023-Formularz-zgłoszenia-PES_PS_instytucji
 3. Zał-nr-1f-_SZOWES-2019-2023-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis-
 4. Zał-nr-2_SZOWES-2019-2023-Formularz-zgłoszenia-osoby-fizycznej
 5. Zał-nr-3_SZOWES-2019-2023-Plan-działania-indywidualna-ścieżka-wsparcia
 6. Zał-nr-4_SZOWES-2019-2023-Wzór-umowy-na-otrzymanie-wsparcia
 7. Zał-nr-5_SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-zwrotu-kosztów-dojazdu
 8. Zał-nr-6_SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-opieki-nad-dzieckiem_osobą-zależną
 9. Zał-nr-7a_SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-bonu-szkoleniowego
 10. Zał-nr-7b_SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-bonu-na-udział-w-targach
 11. Zał-nr-7c_SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-bonu-rozwojowego

Definicje pomocne przy wypełnianiu formularza dla osoby fizycznej chcącej założyć podmiot lub reprezentującej podmiot ekonomii społecznej:

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Bezdomność i wykluczenie z dostępu do mieszkań oraz pochodzenie z obszarów wiejskich powinno zawsze być wykazywane we wskaźniku dot. innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, jeśli te cechy uznawane są za niekorzystne na poziomie krajowym i powodują potrzebę specjalnej pomocy na rynku pracy.
Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
1) bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
2) bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności – specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
3) niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
4) nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale
nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny byż wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach
.

Osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13.06. 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

1) bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
2) uzależnieni od alkoholu,
3) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
4) chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5) długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6) zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Osoby przebywające w pieczy  zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w  ustawie z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.
2. Pieczę zastępczą organizuje powiat.
Piecza zastępcza zapewnia:
1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym;
2) przygotowanie dziecka do:
a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.
Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:
1) rodzinnej (rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa,
zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna; rodzinny dom dziecka).
2) instytucjonalnej (placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego).
Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.

Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i  przestępczości  zgodnie z ustawą  z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach  nieletnich  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz. 382)
„>Wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym.
Wobec nieletnich sąd rodzinny może:
1) udzielić upomnienia;
2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;
3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;
4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego;
5) zastosować nadzór kuratora;
6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów;
8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;
9) orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;
10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym;
11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.
Sąd rodzinny może:
1) zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym;
2) zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego;


Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, (roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie   z   ustawą z dnia 20.04.2004  r.  o  promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.)

Profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.
Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
Program Aktywizacja i Integracja, po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pracy, jest realizowany przez powiatowy urząd pracy działający we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, podmiotami zatrudnienia socjalnego prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych są realizowane przez powiatowy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a.
Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Osoby niesamodzielne
Osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Osoby korzystające z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014 -2020
Program realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) polega na dostarczaniu najuboższym osobom i rodzinom pomocy żywnościowej w formie paczek.

Osobą, która korzystała ze wsparcia w ramach Pi 9i, czyli innego projektu dotyczącego integracji społecznej (w latach 2014-2020)
Pi 9i:  Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
IZ RPO zapewnia, że wsparcie w postaci usług aktywnej integracji jest adresowane do:
a) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
b) środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją
Usługi aktywnej integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego (adresowanego do osoby), rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz środowiskowego (adresowanego do określonego środowiska).