Specjalistyczne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej

    Zapraszamy do udziału w projekcie

podmioty ekonomii społecznej

w tym: Spółdzielnie socjalne, Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych, Fundacje, Stowarzyszenia, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności  Zawodowej,  Warsztaty Terapii Zajęciowej , posiadające jednostkę organizacyjną w Regionie Koszalińskim.

W ramach projektu oferujemy:

bezpłatne usługi prawne, księgowe, marketingowe oraz doradztwo biznesowe zgodnie z zapotrzebowaniem danego Podmiotu Ekonomii Społecznej.

 

a) USŁUGI PRAWNE:

 • ustalanie dla podmiotu kalendarza działań wymaganych przepisami prawa (badania okresowe, szkolenia bhp, przeglądy, licencje, koncesje, zgłoszenia do KRS itd.);
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, zaświadczeń;
 • prowadzenie ewidencji pracowniczej;
 • postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów w KRS), w tym zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, uzupełnianie i aktualizacja wpisów, etc.
 • sporządzanie i opiniowanie pism;
 • windykacja i zarządzanie wierzytelnościami, w tym przygotowanie wezwań do zapłaty,
 • przygotowywanie porozumień, etc.;
 • przygotowania i weryfikacji regulaminów i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania podmiotu (statut, regulamin pracy, zatrudniania, wynagradzania itd.),
 • Elastyczne formy zatrudnienia,
 • Zwalnianie pracowników,
 • Prowadzenie dokumentacji osobowej i ochrona danych osobowych,
 • Pisanie statutu organizacji pozarządowej,
 • Dokumentowanie spraw członkowskich,
 • Zakładanie spółdzielni,
 • Organy spółdzielni i ich kompetencje,
 • Przekształcenie podmiotów,
 • Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej przez PES,
 • Likwidacja podmiotu ekonomii społecznej,
 • Postępowanie naprawcze,
 • Obowiązki administratora nieruchomości,

 

b) USŁUGI KSIĘGOWE:

 • prowadzenie bieżącej dokumentacji księgowej PES i sprawozdawczości,
 • weryfikacja prowadzonej dokumentacji księgowej,

 

c) USŁUGI DORADZTWA BIZNESOWEGO:

1. W zakresie zarządzania strategicznego
 • Opracowanie strategii,
 • Tworzenie planów operacyjnych – planowanie strategiczne,
 • Budżetowanie i analiza finansowa – tworzenie budżetów krótko- i długookresowych, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,
 • Plan marketingowy – strategia marketingowa,
 • Zarządzanie procesami,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Przygotowywanie projektów dla PES finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • Zarządzanie zmianą,
 • Zarządzanie ryzykiem,
2. W zakresie zarządzania jakością
 • Wdrażanie systemu zarządzania jakości,
 • Prowadzenie audytów jakości,
 • Działania doskonalące w organizacji,
 • Przygotowanie jednostki do certyfikacji,
3. W zakresie zarządzania relacjami z klientem:
 • Analiza potrzeb klientów,
 • Techniki sprzedaży,
 • Negocjacje z klientem,
 • Budowanie oferty produktowej,
 • PR w sektorze ES,
 • Marka i identyfikacja wizualna organizacji,
 • Budowa zespołu zarządzania projektem,
 • Planowanie i budżetowanie projektów,
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 • Zarządzanie jakością w projekcie,
 • Komunikacja w projekcie,
 • Zarządzanie przedsięwzięciami społecznymi,
 • Zarządzanie portfelem projektów,
4. Coaching biznesowy

 d) USŁUGI MARKETINGOWE

Wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej w opracowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych z wybranego zakresu:

 • Wizytówki,
 • foldery, ulotki,
 • plakaty,
 • projektowanie znaku firmowego,
 • tworzenie strony www,
 • pozycjonowanie strony www,
 • baner,
 • ścianka,
 • tablica,
 • gadżety reklamowe,
 • ogłoszenia w mediach (prasa, TV, radio, www),
 • papier firmowy,
 • inne.

 

Dodaj komentarz