Stowarzyszenie Kropka – Wolni Od Uzależnień

Kategoria

Stowarzyszenie

Nazwa instytucji

Stowarzyszenie Kropka – Wolni Od Uzależnień

Forma prawna instytucji

Stowarzyszenie

REGON

321395636

NIP

6711813947

KRS

0000964749

telefon

600964749,534794777,606691914

fax

 

e-mail

stowarzyszenie.kropka@gmail.com

Strona www

 

Adres siedziby

ul. Okopowa 6b/29 78-100 Kołobrzeg

Stowarzyszenie powstało 26 czerwca 2013r. i działa na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie pasji i zainteresowań. Stowarzyszenie będzie również prowadziło  punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz konsultacje i terapię ze specjalistami. 

W szczególności celem stowarzyszenia jest:

  • Kształtowanie u swoich członków modelu życia wolnego od uzależnień.
  • Popieranie i propagowanie wszelkich dążeń do ograniczenia i wyeliminowania spożycia alkoholu środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w społeczeństwie, poprzez współdziałanie z poradniami odwykowymi, zakładami pracy, a także instytucjami i organizacjami zainteresowanymi zapobieganiu problemom alkoholowym i narkomanii.
  • Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej.

                                                             

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez następujące działania :

1. Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

2. Szkolenie osób, które pragną nieść pomoc i opiekę uzależnionym od alkoholu, środków psychoaktywnych, hazardu, Internetu i wszelkim uzależnieniom behawioralnym, oraz które chcą pomagać ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.

3. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży w zakresie następstw  używania alkoholu i innych środków odurzających oraz promocji zdrowego, trzeźwego życia.

4. Organizowanie punktów informacyjno – konsultacyjnych, spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Stowarzyszenia i jego programu działania.

5. Organizowanie środowisk abstynenckich poprzez tworzenie klubów i grup samopomocowych w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.

6. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia przepisów prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu i innych środków odurzających.

7. Niesienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i socjalnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

8. Gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych.

 

Dodaj komentarz