Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej „FRAZA”

Nazwa instytucji

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA

Forma prawna instytucji

stowarzyszenie

REGON

                           331440062

NIP

669-236-91-89 

KRS

                           0000207145

telefon

94 345 35 11

fax

94 345 35 11

e-mail

biuro@fraza.org.pl 

Strona www

www.fraza.org.pl

Adres siedziby

75-589 Koszalin, ul. Tęczy 26

         Działalność Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA koncentruje się głównie na realizacji zadań (własnych i zleconych), dotyczących upowszechniania muzyki oraz wspierania edukacji muzycznej i czynnego muzykowania wśród wszystkich warstw społeczeństwa.
 Stowarzyszenie posiada duże doświadczenie w dziedzinie cyklicznej realizacji autorskich warsztatów muzycznych dla osób starszych pn. „Z muzyką za pan brat” realizowanych nieprzerwanie w ciągu ostatnich czterech lat i współfinansowanych przez Województwo Zachodniopomorskie. W czterech edycjach w/w zadania łącznie udział wzięło 560 osób w wieku emerytalnym. Zadanie to zostało przez kontrolerów z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego uznane za innowacyjne w skali Województwa i zgłoszone w 2012 roku do konkursu ogłoszonego przez Senat RP pn. „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”. Najważniejszym celem w/w konkursu, organizowanego przez Senat wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób Starszych, jest promowanie samorządowych dobrych praktyk na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, przede wszystkim poprzez edukację. Niezależnie od tego, zadanie pn. „Z muzyką za pan brat” zostało zaprezentowane także w Biuletynie Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego (nr 1(10)/2012) w artykule pn. „Między nami – Pokoleniami…”, w którym stanowi przykład właściwej realizacji działań aktywizujących seniorów oraz wdrażających integrację międzypokoleniową.
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, zgodnie z zapisami Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie w zakresie:
a)        kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
b)        pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
c)        działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
d)        nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
e)        turystyki i krajoznawstwa;
f)         ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 2. Celem Stowarzyszenia jest:
a)       prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, oraz turystyczno – krajoznawczej dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży;
b)       aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych;
c)       wspieranie czynnego muzykowania wśród wszystkich grup społecznych, w tym szczególnie wśród grup defaworyzowanych;
d)       wspieranie osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych, uzależnionych i bezrobotnych;
e)       kształtowanie aktywnych postaw proekologicznych;
f)        wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, prowadzących wyżej wymienione działania.
3.    Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
a)       organizowanie warsztatów, kursów, szkoleń, koncertów, wystaw, konferencji, festiwali oraz innych form umożliwiających realizację celów statutowych;
b)       organizowanie imprez turystyczno – krajoznawczych;
c)       organizowanie działań o charakterze proekologicznym;
d)       współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków oraz wymiany doświadczeń i wspólnej realizacji zadań;
e)       inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
 
Więcej informacji:
www.fraza.org.pl
www.facebook.com/pages/Fraza/224884240876405

 

 

 

Dodaj komentarz