SZKOLENIE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 12-13 MAJ

           Rada Ministrów podjęła w sierpniu 2014r. uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES)”, którą przedłożył minister pracy i polityki społecznej. Dokument ten wskazuje kluczowe kierunki interwencji publicznej, mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
Wychodząc na przeciw potrzebom wynikającym z w/w programu Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach programu OWES (Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej) zaprasza na darmowe szkolenie przeznaczone dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Szkolenie będzie poświęcone Spółdzielniom Socjalnym. Jednostki Samorządu mogą wspierać Spółdzielnie Socjalne jak i również tworzyć je. SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

miejsce KARR S.A ul Przemysłowa 8 Koszalin , data 12-13 maj
Wymiar szkolenia 2 dni (12 godzin szkoleniowych)
Cele szkolenia – nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych przez/i we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
– zdefiniowanie obszarów współdziałania spółdzielni socjalnych z instytucjami publicznymi
– poznanie zasad wspierania spółdzielni socjalnych przez samorząd
Program szkolenia
1. Spółdzielnia socjalna jako podmiot aktywizacji i integracji społecznej
2. Podobieństwa i różnice spółdzielni osób fizycznych i osób prawnych
3. Formalno – prawne podstawy partnerstwa JST dotyczące tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej
4. Wspierania działalności spółdzielni socjalnych przez samorząd terytorialny
a) zlecanie zadań własnych gminy,
b) udzielanie zamówień publicznych,
c) stosowanie klauzul społecznych,
d) inne formy wsparcia.
5. Szanse i zagrożenia w prowadzeniu samorządowych spółdzielni socjalnych
6. Dobre praktyki i rozwiązania modelowe
7. Ćwiczenia praktyczne
Metody szkoleniowe Miniwykład, burza mózgów, praktyczne ćwiczenia w grupach

ZGŁOSZENIA online pod adresem : http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/

Dodaj komentarz