Szkolenie – „Nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych – jak przygotować się do zmian w PES”

UWAGA SZKOLENIE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE !

 

Szkolenie, do którego Państwa zachęcamy ma na celu przygotowanie Państwa organizacje do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z 14.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy prawne zaczną obowiązywać od 25.05.2018 roku. Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się przede wszystkim w jaki sposób wypełniać wymagania RODO.

Całe szkolenie oparte jest na praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w powiązaniu z innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (KRI, ISO 27 000, dostęp do informacji publicznej), podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę jak praktycznie przeprowadzić przygotować się do wdrożenia RODO w tym: jak przygotować dokumentację wraz z procedurami wskazanymi w RODO, analizę ryzyka, w jaki sposób wdrożyć nowe wymagania i w jaki sposób przetwarzać dane osobowe aby uniknąć kar finansowych przewidzianych w nowych przepisach prawnych. Szkolenie jest oparte na wiedzy praktycznej oraz  na dużej interakcji pomiędzy trenerem a uczestnikami szkolenia.

Termin szkolenia: 14-15 grudnia 2017 w godz. 8.00 – 15.30

Miejsce: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Przemysłowa 8, sala szkoleniowa

Tematyka szkolenia:

 1. Podstawy prawne.
 2. Prawo UE Prawo krajowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
 3. cele – RODO
 4. cechy (różnice pomiędzy UODO a RODO)
 5. Stosowanie RODO
 6. Podstawowe pojęcia z RODO
 7. Dane osobowe
 8. Przetwarzanie danych
 9. Anonimizacja i pseudoanonimizacja
 10. naruszenie ochrony danych osobowych
 11. Zasady przetwarzania danych osobowych
 12. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 13. Zgoda
 14. Szczególne kategorie danych osobowych
 15. Prawa osoby, której dane dotyczą
 16. Prawo do informacji
 17. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
 18. Prawo do sprostowania danych
 19. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 20. Prawo do ograniczenia przetwarzania
 21. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
 22. Prawo do przenoszenia danych
 23. Prawo do sprzeciwu
 24. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
 25. Prawo do odszkodowania / zadośćuczynienia za nieprawidłowe przetwarzanie danych
 26. Administrator danych osobowych
 27. Obowiązki ADO
 28. Podmiot przetwarzający
 29. Umowa z podmiotem przetwarzającym
 30. Inspektor ochrony danych
 31. Wyznaczenie IODy
 32. Konflikt interesów według grupy roboczej art 29
 33. IOD – Kto ?
 34. Zadania IODy
 35. Środki zapewnione IOD przez administratora
 36. Co z dzisiejszym ABI (projekt)
 37. Zgłoszenie IOD (projekt)
 38. Różnice ABI – IOD
 39. Zabezpieczenia
 40. Ocena skutków dla ochrony danych
 41. Krajowe ramy interoperacyjności
 42. Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych (informacji)
 43. Zarządzanie Ryzykiem
 • – Identyfikowanie ryzyka
 • – Analiza ryzyka
 • – Postępowanie z ryzykiem
 • – Dokumentowanie – procedura zarządzaniem ryzykiem
 1. Kategorie środków ochrony ISO 27 001
 2. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
 3. Dokumentacja naruszeń
 4. Ocena skutków dla ochrony danych
 5. Dokumentacja
 6. Rejestr czynności przetwarzania
 7. Polityka bezpieczeństwa
 8. Inna dokumentacja i procedury
 9. Odpowiedzialność
 10. Prawo do odszkodowania
 11. Kary finansowe
 12. Zakończenie

 

Prowadzący: Przemysław Chojnowski – Trener z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji wielu szkoleń oraz zadań związanych z przygotowaniem praktycznym firm w zakresie realizacji ochrony danych osobowych.

Rekrutacja trwa do dnia 08.12.2017 r.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Aby zapisać się na szkolenie należy:

 1. Złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia 08.12.2017 r. do godz. 15.00, w jeden z następujących sposobów:
 1. Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:
 • – formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
  – statut organizacji;
  – sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
  – oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
  – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
 • – wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy
 • – wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

 • Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30