Szkolenie „Roczne zeznania podatkowe CIT w stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych”

CIT-8 to formularz, który do 31 marca 2018 r. musi wypełnić i złożyć w swoim urzędzie skarbowym, każda zarejestrowana organizacja pozarządowa. Dotyczy on podatku dochodowego za poprzedni rok. Obowiązek ten mają wszystkie organizacje, także te niepłacące podatku dochodowego oraz te, które działają wyłącznie dzięki składkom czy drobnym darowiznom. Wypełniając formularz, organizacje podają informacje o tym, jakie były w roku ubiegłym ich przychody, jakie koszty uzyskania przychodu oraz jaki ewentualnie osiągnęły dochód. Na podstawie tych danych wyliczają podatek, jeśli go płacą.

W związku z tym, serdecznie zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych na szkolenie pn. „Roczne zeznania podatkowe CIT w stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych”, które odbędzie się 14 marca 2018 r. w sali szkoleniowej KARR przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Trenerkami szkolenia będą:  Anna Wycech oraz Katarzyna Szymańska

Tematyka spotkania:

 1. Podmioty ekonomii społecznej jako podatnicy CIT.
 2. Sprawozdawczość fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych.
 3. Rodzaje ewidencji księgowych a sporządzanie zeznania rocznego.
 4. Różnice pomiędzy CIT a rachunkiem zysków i strat.
 5. Sporządzanie zeznania rocznego CIT-8 wraz z załącznikami na przykładach.
 6. Wysyłka deklaracji drogą elektroniczną.

Aby zapisać się na szkolenie należy:

 1. Złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia 12.03.2018 r. do godz. 15.00, w jeden z następujących sposobów:
 • online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”) http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/
 • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
 1. Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:

– formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
– statut organizacji;
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)

– wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy

– wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/

 

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

 • Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! ZAPRASZAMY!