SZKOLENIE – „Społecznie odpowiedzialny samorząd” – 30 marca 2017

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie nt. „Społecznie odpowiedzialny samorząd” organizowane w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” (RPO WZP 2014-2020).

Cel szkolenia:

Szkolenie ma zapoznać uczestników ze źródłami społecznie odpowiedzialnej współpracy oraz zbiorem narzędzi i instrumentów społecznie odpowiedzialnych, realizowanych przez samorząd. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych.

Prowadzący:

Trener – Marek Gruchalski

Termin: 30 marca 2017 r. (czwartek)

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Źródła społecznie odpowiedzialnej współpracy

–      Kontekst Unii Europejskiej – kierunki zmian w prawie europejskim.

–      Kontekst krajowy – kierunki zmian w prawie krajowym.

–      Kontekst samorządowy.

  1. Zbiór narzędzi i instrumentów społecznie odpowiedzialnych, realizowanych przez samorząd.

1) Społeczna odpowiedzialność samorządu – co to takiego?

2) Usługi użyteczności publicznej.

3) Klauzule społeczne – tworzenie dokumentów przetargowych z klauzulą społeczną.

4) Wymóg zatrudniania na umowę o pracę – obowiązki zamawiających.

5) „In house“ – bezprzetargowe powierzanie realizacji zadań czy zamówienie z wolnej ręki?

6) Dzielenie zamówienia na części – tworzenie dokumentów przetargowych.

7) Zamówienia publiczne – kryterium najniższej ceny – koszty społeczne.

 

Rekrutacja trwa do dnia 28.03.2017 r.

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 

Aby zapisać się na szkolenie należy:

  1. Złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia 28.03.2017 r. do godz. 15:00, w jeden z następujących sposobów:

– online ( zakładka „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”) owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/

– bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

  1. Przygotować wymagane załączniki – tylko w przypadku, gdy osoba lub podmiot nie złożył ich już wcześniej:

– formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu; – statut organizacji; – sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą) – oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ; – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)

– wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy

– wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : owes.koszalin.pl/rekrutacja/

 

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

 

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 94 341 63 30