Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków o:

1. Udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

2. Przyznanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

3. Dla organizacji pozarządowej o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 21.04.2020 r. do 04.05.2020 r.

Po zakończeniu w/w naboru Urząd przewiduje ogłoszenie kolejnego terminu naboru, o czym poinformuje w odrębnym komunikacie.

Wnioski mogą być składane:

• w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl

• w postaci papierowej: komplet podpisanych dokumentów tj. wniosek z załącznikami (arkusz kalkulacyjny spadku obrotów + formularz pomocy publicznej covid) należy złożyć bezpośrednio w siedzibie PUP, na parterze, w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach

UWAGA!!! NIE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH UNIEMOŻLIWI ZAWARCIE UMOWY. W ZWIĄZKU Z TYM PROSIMY O SKRUPULATNOŚĆ PRZY WYPEŁNIANIU FORMULARZY

Szczegółowe informacje dotyczące form i naboru znajdują się na stronie internetowej PUP Koszalin www.koszalin.praca.gov.pl w Aktualnościach