Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – w ramach projektu pt. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

nagłówek akses

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego

w ramach projektu pt. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020

 

udziela wsparcia finansowego

 na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

 

Projekt jest realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie  z Fundacją „Nauka dla Środowiska”, Gminą Miejską Wałcz, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Aktywa Plus Emilia Kowalska, Fundacją Pod Aniołem oraz Gminą Pyrzyce

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego oferuje wsparcie finansowe oraz szkoleniowo – doradcze dla osób oraz podmiotów uprawnionych do zakładania przedsiębiorstw społecznych i/ lub tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Kto może skorzystać z dotacji ?

Oferta projektu skierowana jest  do następujących grup z Regionu Koszalińskiego (Miasto Koszalin, powiat koszaliński, powiat białogardzki, powiat sławieński, powiat kołobrzeski):

 • Osoby fizyczne ukierunkowane na założenie stabilnego przedsiębiorstwa społecznego (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej) i które w jego ramach chcą zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.
 • Podmioty ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej). Osoby prawne, w szczególności organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby prawne, które chcą założyć stabilne przedsiębiorstwo społeczne i w jego ramach zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.
 • Istniejące przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne).

Na co można uzyskać dotację ?

 1. Przyznanie wsparcia finansowego

na stworzenie nowych miejsc pracy w wysokości średnio 20 000 zł na jedno miejsce pracy.

Istnieje możliwość sfinansowania następujących wydatków inwestycyjnych:

 1. składniki majątku trwałego,
 2. wyposażenie;
 3. koszty prac remontowych i budowlanych,
 4. dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności

             gospodarczej,

 1. środki obrotowe.
 1. Przyznanie wsparcia pomostowego

w formie finansowej, które świadczone będzie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12, w wysokości średnio 1000 zł, czyli niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej w początkowym okresie działania.

Istnieje możliwość sfinansowania następujących rodzajów kosztów:

 1. pracowniczych: narzuty do wynagrodzeń opłacane przez pracodawcę,
 2. eksploatacji pomieszczeń (w tym czynsz, wynajem, opłaty za energię elektryczną,

             cieplną, gazową i wodę),

 1. usług pocztowych,
 2. usług telekomunikacyjnych – telefon, Internet,
 3. usług księgowych,
 4. koszty materiałów biurowych,
 5. koszty ubezpieczenia majątku/ środków trwałych.

Dotacja jest udzielana w oparciu o Wniosek i na podstawie biznesplanu. W ramach projektu udzielamy wsparcia doradcy biznesowego, który pomaga w przygotowaniu tych dokumentów.

W ramach projektu  oferowane jest także wsparcie doradczo-szkoleniowe (indywidualne i grupowe), ukierunkowane na:

 1. podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego;
 2. dostarczenie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym;
 3. pomoc w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania.

Jak wygląda wsparcie szkoleniowo-doradcze ?

 • Szkolenie w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, podstaw prawnych, opracowania biznesplanu, pozyskiwania klientów, marketing – 3 dni
 • Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, mentoring, tutoring – wsparcie to zakłada elementy integracyjne, motywacyjne, profilowanie zawodowe Grup Inicjatyw i przedsiębiorstw społecznych – w zależności od diagnozy potrzeb
 • Szkolenia zawodowe – w celu dostarczania, rozwijania i podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym i/ lub spółdzielni socjalnej – adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby.
 • Wizyty studyjne – w trakcie których będzie można poznać dobre praktyki istniejących  przedsiębiorstw społecznych/ spółdzielni socjalnych o podobnych profilach działalności do tworzonych przedsiębiorstw społecznych.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników/uczestniczek.

Uczestnikom/Uczestniczkom  projektu  zapewniamy

 • opiekę nad dzieckiem/osobą zależną,
 • catering i bufet kawowy w trakcie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne w trakcie szkolenia (podręczniki, broszury, prezentacje).

Termin naboru wniosków o przyznanie dotacji

Formularze rekrutacyjne można składać od 1 do 28 lutego 2017 r.

Dokumenty aplikacyjne oraz Regulamin rekrutacji uczestników i przyznawania wsparcia  są dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl w zakładce Dotacje.

Dokumenty do pobrania

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym Biurem:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie

Anna Szczepańska

Kierowniczka/ Doradczyni Biznesowa

tel. 798 395 078

a.szczepanska@karrsa.pl

Teresa Janik

Doradczyni Biznesowa

tel. 94/341 63 30

t.janik@karrsa.pl