WUP Szczecin ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Dnia 18 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
-organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Dofinansowanie można uzyskać na rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Więcej informacji na stronie www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/