Zapoznaj się z ofertą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego!

pierwsza-strona

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • lokalnych liderów
 • osoby zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii  społecznej, tj. spółdzielni socjalnej czy organizacji pozarządowej prowadzącej działalność odpłatną
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym os. bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy, zgodnie z ustawą oraz nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, osoby z niepełnosprawnościami
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych przedstawicieli spółdzielni socjalnych
 • Centra Integracji Społecznej
 • Zakłady Aktywności Zawodowej
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego i jednostki organizacyjne

 

OFERUJEMY BEZPŁATNIE:

UDZIAŁ W AKADEMII LOKALNEGO ANIMATORA

 Akademia przygotowuje do pełnienia roli Lokalnego Lidera/ Animatora oraz inicjuje powstawanie nieformalnych grup mieszkańców, którzy są zainteresowani działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

Podczas ALA udzielane jest kompleksowe wsparcie, które pozwoli na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu animacji, współpracy, budowania partnerstw,
a także tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Akademia Lokalnego Animatora zakłada:

 • spotkania animacyjne,
 • zajęcia edukacyjne,
 • doradztwo z zakresu aktywizacji i budowania partnerstw lokalnych,
 • udział w wydarzeniach animacyjnych,

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Animatorami!

Animatorka OWES Dorota Róża Chałat

 • 798 395 244, @: d.chalat@karrsa.pl

Animator OWES Piotr Kobus

 

SZKOLENIA PODSTAWOWE, SPECJALISTYCZNE I EKSPERCKIE

W ramach szkolenia uczestnikom przysługują:

 • catering
 • ubezpieczenie
 • zwrot kosztów dojazdu (na wniosek uczestnika)
 • materiały szkoleniowe
 • opieka nad osobami zależnymi (na wniosek uczestnika)

SZKOLENIA PODSTAWOWE

Dla osób fizycznych, które chcą założyć i rozpocząć działalność w Podmiotach Ekonomii Społecznej (spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej)

Przykładowa tematyka szkoleń:

 1. Tworzenie Przedsiębiorstw Społecznych i Podmiotów Ekonomii Społecznej
  z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych: Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszeń, Fundacji.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej
 3. Odpłatna działalność pożytku publicznego a działalność gospodarcza
 4. Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej
 6. Tworzenie biznesplanów, badanie rynku, marketing, stworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów
 7. Budowanie powiązań kooperacyjnych
 8. Restrukturyzacja działalności.
 9. Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym: Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej.
 10. Umiejętności społeczne m.in. kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Szkolenia dostosowane do potrzeb Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, które pomogą lepiej prowadzić fundację, stowarzyszenie czy spółdzielnię z zakresu, między innymi:

 • właściwego zarządzania organizacją,
 • modelu biznesowego
 • źródeł finansowania działań podmiotów
 • sprawozdawczości PES
 • promocji i marketing z wykorzystaniem mediów społecznościowych
  i kontaktów z tradycyjnymi mediami

 SZKOLENIA EKSPERCKIE

 Na zgłaszane przez Podmioty Ekonomii Społecznej zapotrzebowanie dotyczące, między innymi:

 • planowania strategicznego
 • planów rozwoju
 • wypracowywania przewagi konkurencyjnej podmiotu

 

WSPARCIE DORADCZE

 DORADZTWO może obejmować następujący zakres merytoryczny:

PRAWNE

 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstw społecznych
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników

MARKETINGOWE

 • planowanie marketingowe
 • kształtowanie elastyczności ofertowej
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych
 • badania rynku
 • wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług

BIZNESOWE

 • doradztwo branżowe i zawodowe (aspekty prawne, marketingowe, finansowe i pozostałe) związane z przedmiotem prowadzonej przez podmiot ekonomii społecznej działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej
  w tym:

– w branży cateringowej, gastronomicznej, budowlano – remontowej, opiekuńczej, usług turystycznych, usług komunalnych, poligraficznej, reklamowej

 • poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert
 • negocjacje i instytucjami finansującymi
 • mentoring, coaching

KSIĘGOWO-PODATKOWE

 • rachunkowość podmiotu ekonomii społecznej
 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością
 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego)
 • planowanie finansowe
 • księgowość
 • płace i pochodne
 • ubezpieczenia społeczne

OSOBOWE

 • zarządzanie organizacją
 • zarządzanie pracownikami
 • zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów
 • coaching grupowy i indywidualny
 • warsztaty psychologiczne grupowe i indywidualne

 FINANSOWE

 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (produkty sektora finansowego)
 • wsparcie w przygotowaniu wniosków
 • planowanie finansowe

DORADZTWO ZAWODOWE

  

UDZIAŁ W WIZYCIE STUDYJNEJ

 Przystępując do projektu otrzymują Państwo możliwość udziału w wizycie studyjnej do miejsc, instytucji zajmujących się w praktyce przedsiębiorczością społeczną: wizyta studyjna 2-dniowa dla osób fizycznych zainteresowanych założeniem/aktywnością w Podmiotach Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstwach Społecznych.

 

BONY SZKOLENIOWE

 Bony są dodatkowym wsparciem związanym z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju – przyznawane są na dowolne szkolenia branżowe, czy zawodowe oraz udział w targach.

 

BONY MARKETINGOWE

 Bony przyznawane są między innymi na:

 • opracowanie strategii marketingowej i planu promocji,
 • opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, w tym:
 • wykonanie strony internetowej,
 • wizualizacji/logo podmiotu,
 • ulotek,
 • wizytówek,
 • plakatu A3,
 • roll-up.

 

USŁUGI PRAWNE

Wymienione poniżej zagadnienia są przykładowe i istnieje możliwość zgłaszania potrzeb doradztwa prawnego w szerszym zakresie, a w szczególności dotyczącym określonej branży zawierającej się w danym obszarze merytorycznym.

Do zakresu świadczenia usług doradztwa prawnego zaliczamy w szczególności :

 • prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego (PS),
 • postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów w KRS, w tym zmiany formy prawnej prowadzenia działalności
 • sporządzanie i opiniowanie pism procesowych
 • przygotowanie porozumień, przygotowanie i weryfikacja regulaminów
 • przekształcanie podmiotów
 • postępowanie naprawcze
 • likwidacja podmiotów
 • zatrudnianie w podmiotach PS, w tym zatrudniania osób niepełnosprawnych
 • prawne aspekty zakładania podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • prawne aspekty rejestrowania PES
 • prawne aspekty przekształcania PES w PS
 • i inne

 

USŁUGI KSIĘGOWE

Prowadzenie pełnej księgowości podmiotów ekonomii społecznej, w tym:

 • przygotowanie aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości
 • sporządzanie dokumentacji do ZUS, US
 • przygotowanie i weryfikacja danych do planów finansowych i budżetów rocznych
 • weryfikacja prowadzonej księgowości

 

Lider projektu:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

tel. 94 341 63 30

karrsa@karrsa.pl

www.karrsa.pl

 

BIURO PROJEKTU

PRZEMYSŁOWA 8, 75-216 KOSZALIN
TEL. 94 341 63 30
WWW.OWES.KOSZALIN.PL

PUNKTY DORADCZE:

1. KARLINO

Regionalne Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie

ul. Kościuszki 1

2. SŁAWNO

Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu Sławieńskiego – Powiatowy Inkubator Przedsiebiorczości

ul. Chełmońskiego 30

 

PRACUJEMY

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.30 – 15.30

 

KADRA OWES dla regionu koszalińskiego

Anna Szczepańska Kierowniczka OWES

Doradczyni Biznesowa

798 395 078 a.szczepanska@karrsa.pl
Piotr Mosiołek

 

Doradca Biznesowy 798 395 298 p.mosiolek@karrsa.pl
Izabela Kwarcińska-Urbanowicz Doradczyni Kluczowa 798 277 364 i.kwarcinska@karrsa.pl

 

Karolina Włodyka Doradczyni Kluczowa 798 277 278

 

k.wlodyka@karrsa.pl
Malwina Dworzyńska Doradczyni Podstawowa 537 007 336 m.dworzynska@karrsa.pl
Paulina Gregorek Doradczyni Podstawowa 537 007 336 p.gregorek@karrsa.pl
Dorota Róża Chałat

 

Animatorka 798 395 244 d.chalat@karrsa.pl

 

Piotr Kobus

 

Animator 798 395 315 p.kobus@karrsa.pl