Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez OWES Koszalin

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego zaprasza mieszkańców regionu koszalińskiego oraz przedstawicielki i przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na kolejne szkolenia, które odbędą się we wrześniu br. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa następujące szkolenia jednodniowe:
• „Przygotowanie statutu i dokumentów PES”
Termin: 23-24 września 2014 r. Miejsce szkolenia: Koszalin Trener: Kamil Zbroja
Zakładane rezultaty szkolenia

W rezultacie szkolenia Uczestnicy opuszczą je posiadając gotowe dokumenty strategiczne – statuty PES oraz komplet prawidłowo wypełnionych formularzy oraz załączników pozwalających na rejestrację podmiotu w KRS. Większą część szkolenia obejmą ćwiczenia praktyczne polegające na utworzeniu statutów oraz wypełnianiu dokumentów. Opracowane dokumenty będą omawiane pod kątem ich zgodności z przepisami oraz stosowania w praktyce.
Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu tworzenia statutów oraz załatwiania spraw w KRS i dokumentów składanych w celu rejestracji podmioty, w częściach praktycznych nauczą się tworzyć statuty i wypełniać prawidłowo dokumenty, co sprawi, że opuszczą zajęcia z postawą osób, którym przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji PES w KRS nie przysparza żadnych kłopotów.
Szkolenie będzie miało charakter interaktywnej rozmowy, dyskusji z wykorzystaniem multimedialnej wizualizacji

oraz ćwiczeń praktycznych dzięki którym Uczestnicy zdobędą doświadczenie.

• „FUNDRAISING”
Termin: 25.09. 2014 r. Miejsce szkolenia: Koszalin Trener: Kamil Zbroja
Zakładane rezultaty szkolenia

Głównym rezultatem szkolenia będzie uświadomienie jego Uczestnikom, że oprócz działalności gospodarczej wolnorynkowej istnieją też inne sposoby pozyskiwania środków finansowych co pozwoli na utrzymanie PES. W rezultacie Uczestnicy nauczą się wyszukiwać inne źródła finansowania oraz prawidłowo aplikować o takie środki. Omówione zostaną zasady zlecania zadań publicznych, przyznawania dotacji i grantów. podczas części praktycznej
Uczestnicy w grupach nauczą się prawidłowo przygotowywać oferty/wnioski aplikacyjne. Poznają logikę projektową Project Cycle Management: Problem -> Cel ogólny i cele szczegółowe -> Zadania/działania -> Rezultaty jako pomiar celów i źródła weryfikacji. Część praktyczna pozwoli na zdobycie doświadczenia oraz unikanie podstawowych błędów związanych
z przygotowaniem ofert.
Uczestnicy zdobędą wiedzę o możliwościach pozyskiwania finansów na prowadzenie działalności, wyszukiwania informacji, sposobach aplikowania i przygotowywania ofert, nauczą się umiejętnego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz zmieni się ich postawa na aktywną
w zakresie wykorzystywania istniejących możliwości.
Szkolenie będzie miało charakter interaktywnej rozmowy, dyskusji z wykorzystaniem multimedialnej wizualizacji oraz ćwiczeń praktycznych dzięki którym Uczestnicy zdobędą doświadczenie.
• Zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej- zagadnienia
organizacyjno-prawne”

Termin: 29-30 września 2014 r. Miejsce szkolenia: Koszalin Trener: Kamil Zbroja
Zakładane rezultaty szkolenia
Uczestnicy zdobędą umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem ekonomii społecznej w sposób zapewniający unikanie konfliktów wewnętrznych, zgodny z obowiązującymi przepisami oraz efektywny. Podczas ćwiczeń praktycznych Uczestnicy pracując w grupach stworzą prawdziwe wewnętrzne dokumenty usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz wymagane przepisami prawa (procedury, instrukcje, rejestry, dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych. W rezultacie szkolenia jego uczestnicy poznają sposoby organizacji pracy, przepisy dotyczące spraw podatkowych i ubezpieczeniowych, kodeksu cywilnego i kodeksu pracy, ochrony danych osobowych. W rezultacie szkolenia Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu przepisów prawa, które muszą stosować, nabędą umiejętność stosowania przepisów i załatwiania spraw oraz tworzenia ważnych dokumentów oraz zbudują postawę świadomych i kompetentnych osób zarządzających zgodnie z prawem podmiotem ekonomii społecznej. Szkolenie będzie miało charakter interaktywnej rozmowy, dyskusji z wykorzystaniem multimedialnej wizualizacji oraz ćwiczeń praktycznych dzięki którym Uczestnicy zdobędą doświadczenie.
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 22.09.2014
• online http://owes.koszalin.pl/formularz-zgloszeniowy-do-udzialu-w-szkoleniach/
• osobiście – w siedzibie Ośrodka, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie
Harmonogram i program szkoleń – http://owes.koszalin.pl/szkolenia/strona-szkolenia-harmonogram/
Informacje na temat szkoleń można uzyskać na stronie http://owes.koszalin.pl/ lub pod nr tel. 94 341 63 30