Zapraszamy na cykl szkoleń 12-13 grudnia 2016 r. !

stopka-owes-kolor

logo_akses

ZAPRASZAMY NA CYKL SZKOLEŃ W DNIACH 12-13 GRUDNIA 2016 !

Cykl zajęć obejmie dwie jednodniowe sesje szkoleniowe o charakterze wykładowo-warsztatowym.

Łączny wymiar szkolenia obejmuje 16 godzin.

Celem obu szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczącej podjęcia i prowadzenia odpłatnej działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.

Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy na temat ekonomizacji organizacji pozarządowych, zarządzania taką organizacją , w tym napisania dobrego biznesplanu, jak również pozwoli nabyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem i sposobów dbania o wizerunek organizacji.

1. Szkolenie podstawowe z zakresu ekonomizacji:

„Szkoła przedsiębiorczości dla NGO” – 8 godzin

Trener- mgr Marcin Janowski

Termin 12.02.2016 (poniedziałek)

Omówione zostaną następujące zagadnienia:
 istota przedsiębiorczości – 1 godz.
 rodzaje działalności organizacji pozarządowych: nieodpłatna działalność statutowa, odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza, – 1 godz.
 odpłatna działalność pożytku publicznego a działalność gospodarcza w ngo – 1 godz,
 dobre praktyki prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie m.in. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego –1 godz
 zarządzania organizacja prowadząca działalność gospodarczą– 1godz
 marketingowa koncepcja zarządzania NGO: zarządzanie marką, reklamą, promocją bezpośrednią i uzupełniającą – 3 godz.

2. Szkolenie specjalistyczne:

„Biznesplan dla działalności gospodarczej NGO”

Trener – dr hab. prof. US W. Maziarz

Termin 13.12.2016 (wtorek)

Omówione zostaną następujące zagadnienia:
 Wprowadzenie do zarządzania strategicznego i analiza strategiczna – 2 godz.
 analiza klienta – 1 godz.
 analiza konkurencji – 1 godz.
 analiza SWOT organizacji – 2 godz.
 plan marketingowy i finansowy przedsięwzięcia gospodarczego – 2 godz.

Cykl zajęć obejmie dwie jednodniowe sesje szkoleniowe o charakterze wykładowo-warsztatowym. Łączny wymiar szkolenia obejmuje 16 godzin.
Celem obu szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczącej podjęcia i prowadzenia odpłatnej działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.
Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy na temat ekonomizacji organizacji pozarządowych, zarządzania taką organizacją , w tym napisania dobrego biznesplanu, jak również pozwoli nabyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem i sposobów dbania o wizerunek organizacji.

 


Rekrutacja trwa do dnia 5.12.2016 r.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Aby zapisać się na szkolenie należy:
 1. Złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia 5.12.2016 r. do godz. 15:00, w jeden z następujących sposobów:
 • online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”)
 • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
 1. Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:
 • – formularz dla osoby fizycznej, formularz dla podmiotu;
  – statut organizacji;
  – sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
  – oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
  – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą) 
 • – wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy
 • – wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy
 • Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/
   

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30