Zapraszamy na szkolenia w OWES

SZKOLENIA ! ZAPRASZAMY!!! ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ ONLINE :

http://owes.koszalin.pl/formularz-zgloszeniowy-do-udzialu-w-szkoleniach/
22 stycznia 2015 roku
Szkolenie nt. przygotowania wniosku do konkursu ofert ASOS 2014-2020 (Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015). Szkolenie przeznaczonej jest dla:
• organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
• podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
Prowadzący: Kamil Zbroja
Termin składania wniosków do programu upływa 2 lutego 2015r.
16 stycznia 2015 roku
Szkolenie nt. przygotowania wniosku do konkursu ofert na najlepsze projekty ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Szkolenie przeznaczonej jest dla:
• organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
• podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
Prowadzący: Kamil Zbroja
Termin składania wniosków do programu upływa 19 stycznia 2015r.