Zmiana terminu szkolenia pn. „Roczne zeznania podatkowe CIT w stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych”

W związku z Państwa licznymi prośbami o zmianę terminu szkolenia, wynikającymi m.in. z obowiązków służbowych informujemy, że wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zdecydowaliśmy się zmienić datę szkolenia, pierwotnie zaplanowanego na 14 marca 2018 r.

Szkolenie pn. „Roczne zeznania podatkowe CIT w stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych” odbędzie się 24 marca 2018 r. (sobota ) w sali szkoleniowej KARR przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Trenerkami szkolenia będą:  Anna Wycech oraz Katarzyna Szymańska

Tematyka spotkania:

 1. Podmioty ekonomii społecznej jako podatnicy CIT.
 2. Sprawozdawczość fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych.
 3. Rodzaje ewidencji księgowych a sporządzanie zeznania rocznego.
 4. Różnice pomiędzy CIT a rachunkiem zysków i strat.
 5. Sporządzanie zeznania rocznego CIT-8 wraz z załącznikami na przykładach.
 6. Wysyłka deklaracji drogą elektroniczną.

Aby zapisać się na szkolenie należy:

 1. Złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia 12.03.2018 r. do godz. 15.00, w jeden z następujących sposobów:
 • online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”) http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/
 • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
 1. Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:

– formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
– statut organizacji;
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)

– wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy

– wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/

 

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

 • Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! ZAPRASZAMY!