Zostań Lokalnym Animatorem OWES w swojej społeczności lokalnej!

Już od października ruszamy z zapisami!

plakat-ala

AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA (ALA)

to program stworzony w ramach projektu pn. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej –Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego – nr projektu RPZP.07.03.00-32-K002/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, realizowany w OWES dla regionu koszalińskiego, w powiatach : białogardzkim, kołobrzeskim, koszalińskim , sławieńskim, Miasto Koszalin.

ALA ma na celu wyłonienie spośród lokalnych społeczności liderów i przygotowanie ich do pełnienia roli Animatora. Uczestnicząc w ALA uzyskasz kompleksowe wsparcie, które pozwoli Ci na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu animacji, współpracy, budowania partnerstw, a także tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej – tak aby ożywić społeczność lokalną do działania i rozwoju.

Korzyści z uczestnictwa w ALA:
✓ poznanie narzędzi przydatnych do działania na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych (warsztat pracy animatora);
✓ nabycie umiejętności budowania partnerstw lokalnych i nawiązywania współpracy;
✓ nabycie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, w tym tworzenia podmiotów ekonomii społecznej;
✓ zapoznanie się ze źródłami finansowania projektów, z których mogą skorzystać organizacje i społeczności lokalne/grupy nieformalne;
✓ możliwość uzyskania dofinasowania na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia;
✓ uczestniczenie w różnorodnych wydarzeniach z zakresu ekonomii społecznej (wizytach studyjnych, targach, eventach);
✓ reprezentowanie OWES w środowisku lokalnym;
✓ poznanie innych uczestników ALA;
✓ wymiana dobrych praktyk.
Adresaci ALA to aktywni mieszkańcy regionu koszalińskiego (powiatów kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego, koszalińskiego, Miasto Koszalin), angażujący się na rzecz społeczności lokalnych, tj.:
Przedstawiciele społeczności lokalnych (grup nieformalnych, sołectw, rad osiedli, itp.);
Osoby fizyczne zainteresowane założeniem, prowadzeniem i pracą w sektorze ekonomii społecznej;
oraz dodatkowo: Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, OSP, spółdzielni inwalidów, itp.).

Jak wygląda ALA?

I ETAP Spotkania animacyjne spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, celem poszukiwania i wyłonienia lokalnych liderów – kandydatów na Lokalnego Animatora OWES
II ETAP Zajęcia edukacyjnekompleksowa wiedza i umiejętności w zakresie pracy z grupą, animowania lokalnych społeczności, współpracy, budowania partnerstw, tworzenie i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, źródeł finansowania.
III ETAP Doradztwo z zakresu aktywizacji i budowania partnerstw lokalnych.
Udział w etapach I, II i III jest obligatoryjny, aby otrzymać tytuł Lokalnego Animatora OWES, natomiast etap IV jest fakultatywny, jednakże serdecznie zapraszamy do skorzystania z pełniej ścieżki ALA.
IV ETAP Wydarzenia animacyjne – debaty, targi, eventach, wizyty studyjne, aby doświadczyć istnienia i działania realnego podmiotu, inspiracji, motywacji do działania.

OBECNIE TRWA REKRUTACJA do Akademii Lokalnego Animatora, która będzie realizowana w powiatach: białogardzki, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim, koszalińskim, M. Koszalin od października 2016!

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! (10 miejsc x 5 powiatów)

Aby wziąć udział w ALA należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i dostarczyć go do OWES dla regionu koszalińskiego:
✓ pocztą lub osobiście na adres: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8, pok. 330, 75-216 Koszalin
✓ e-mailem na adres: karrsa@karrsa.pl
✓ faxem na nr: 94 341- 63-30
lub przyjść na spotkanie animacyjne (terminy i miejsca spotkań ogłaszane będą na bieżąco na www.owes.koszalin.pl w zakładce Animacja ).

Regulamin Akademii Lokalnego Animatora

Formularz zgłoszeniowy do Akademii Lokalnego Animatora