O projekcie

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W PARTNERSTWIE Z FUNDACJĄ „NAUKA DLA ŚRODOWISKA”, GMINĄ MIEJSKĄ WAŁCZ, „4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ” SP. Z O.O., AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA, FUNDACJA POD ANIOŁEM ORAZ GMINĄ PYRZYCE ZAPRA­SZAJĄ  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SZOWES- OWES W REGIONIE KOSZALIŃSKIM:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie SZOWES-OWES-KOSZALIN-logo-podstawowe.png

Działania OWES współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020., w ramach projektu „SZOWES- OWES w regionie koszalińskim“, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr. UDA-RPZP.07.03.00-32-K003/18-00

Kwota dofinansowania Projektu z UE:  9.918.812,86 zł

Kwota dofinansowania Projektu z budżetu państwa: 1.166 583,14 zł

Oferta projektu skierowana jest  do następujących grup z Regionu Koszalińskiego (Miasto Koszalin i powiaty kołobrzeski sławieński, białogardzki, koszaliński, ):

  • osób  fizycznych w zakresie doradztwa i szkoleń  umożliwiających uzyskanie umiejętności związanych z założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. W szczególności dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
  • podmiotów  ekonomii społecznej posiadających jednostkę organizacyjną w Regionie Koszalińskim: spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej,  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, osób prawnych zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych w zakresie: informacji, szkoleń,  doradztwa, usług: księgowych, marketingowych, prawnych, doradztwa biznesowego, animacji.
  • instytucji otoczenia ekonomii społecznej.
Obszar realizacji projektu

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego  oraz Miasta Koszalin.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pobrane-300x271.png
Cel główny projektu:

Przyczynienie się do rozwoju sektora ekonomii społecznej i wzrostu jego znaczenia w gospodarce poprzez zwiększanie osiąganych zysków, wzrost zatrudnienia i specjalizację w danej branży.  Planujemy to osiągnąć poprzez utworzenie 58 nowych miejsc pracy w PES, wzmocnienie konkurencyjności i zdolności rozwojowych 100 PES oraz wsparcie 600 osób fizycznych w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS/PES.

Przedsięwzięcie jest realizowane od 01 lipca 2019 r. do 30 kwietnia 2023 roku.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie e45ae52031c5b8f2d8dcde88860845cf-150x150.jpg

Miejsce świadczenia usług przez OWES jest łatwo dostępne, znajdujemy się  w dogodnej lokalizacji (posiadającej dostęp do komunikacji publicznej). Można do nas  dojechać  autobusami linii : 2,10,12,14,15. Przy budynku KARR  S.A. znajduje się duży parking.

Siedziba OWES jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (podjazd, schodołaz).

`