O projekcie

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją „Nauka dla Środowiska”, Fundacją pod Aniołem, “4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES oraz Aktywa Plus Przedsiębiorczość i Innowacje non profit Sp. z o.o. , realizuje projekt”SZOWES- OWES W REGIONIE KOSZALIŃSKIM PLUS”.

Działania OWES finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr …………………………………… z dnia ……………………….. .

Wartość projektu : 12 583 589,70 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 12 240 740,71 zł

Projekt „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim PLUS” ma na celu zwiększenie liczby
miejsc pracy dla osób defaworyzowanych.

Sytuacja społeczna w tym regionie charakteryzuje się występowaniem dużej populacji bezrobotnych, biernych zawodowo i osób korzystających z pomocy społecznej. Projekt ma kompleksowo aktywizować tę grupę poprzez rozwój potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz przedsiębiorstw społecznych (PS), co przyczyni się do zwiększenia szans i trwałości zatrudnienia.


W projekcie planujemy stworzyć lub rozwinąć potencjał 148 PES/PS w celu świadczenia wysokiej jakości usług m.in. społecznych oraz zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w konkurencyjnych podmiotach poprzez utworzenie 90 nowych miejsc pracy w PS dzięki komplementarnemu wsparciu OWES, a także objąć naszymi działaniami 350 osób z regionu koszalińskiego (w tym 35 osób niepełnoprawnych).

Z projektu korzystać będą osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej, pracujące, uczące się lub zamieszkujące obszar regionu koszalińskiego w zakresie uzyskania wiedzy i kompetencji niezbędnych do założenia/prowadzenia działalności w obszarze ekonomii społecznej, a także 148 PES/PS oraz ich
pracowników, a także podmioty uprawnione do założenia PES/PS posiadające siedzibę/oddział/główne lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie objętym wsparciem.

Dzięki realizacji tego projektu, region koszaliński będzie miał szansę skutecznie przeciwdziałać bezrobociu oraz zwiększyć aktywność zawodową osób defaworyzowanych, co wpłynie na poprawę sytuacji społecznej i ekonomicznej tego obszaru.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego  oraz Miasta Koszalin.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pobrane-300x271.png

Przedsięwzięcie jest realizowane od 1 października 2023 r. do 30 września 2027 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie e45ae52031c5b8f2d8dcde88860845cf-150x150.jpg

Miejsce świadczenia usług przez OWES jest łatwo dostępne, znajdujemy się  w dogodnej lokalizacji (posiadającej dostęp do komunikacji publicznej). Można do nas  dojechać  autobusami linii : 2,10,12,14,15. Przy budynku KARR  S.A. znajduje się duży parking.

Siedziba OWES jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (m.in. podjazd, schodołaz).