Animacja

(możliwość skorzystania z animacji od 01.07.2019 do czasu zakończenia projektu)

Jednym z podstawowych zadań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jest aktywizowanie społeczności lokalnych i pobudzanie lokalnych liderów do podejmowania inicjatyw w obszarze przedsiębiorczości społecznej.
Wynikiem działań animacyjnych jest zainspirowanie oraz zaktywizowanie osób, grup, lub instytucji, mogących rozpocząć działalność w ekonomii społecznej, czyli planujących prowadzić działalność gospodarczą wraz z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Działalność ta powinna również odpowiadać na potrzeby lokalnego rynku oraz danej społeczności.

Celem animacji jest wykorzystanie miejscowych potencjałów oraz dostępnych instrumentów pomocowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego danego terenu czy wspólnoty lokalnej. Wiele społeczności potrafi samodzielnie i skutecznie się rozwijać, gdy tylko otrzyma zewnętrzny impuls. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej wspierają swoich odbiorców w wieloraki sposób: analizują z nimi problemy występujące w regionie i pomagają zidentyfikować cele finansowe, które są najistotniejsze dla rozwoju lokalnego. Pomagają opracować również strategie biznesowe, które mogą być wdrażane przez podmioty ekonomii społecznej a także przedsięwzięcia rozwojowe możliwe do finansowania dzięki środkom pomocowym.

Istotnym zadaniem animacji jest również promowanie partnerskich działań rozwojowych oraz przedstawianie zalet łączenia doświadczenia i potencjału instytucji przy realizacji projektów biznesu społecznego. Działania animacyjne podnoszą wiedzę i umiejętności potencjalnych interesariuszy biznesu społecznego.

Animacja prowadzona przez OWES Koszalin odbywa się na poziomie subregionu, na terenie powiatów: Koszalińskiego, Białogardzkiego, Kołobrzeskiego, Sławieńskiego i M. Koszalin. Perspektywa subregionalna pozwala na ukierunkowanie działań w celu uzyskania spójności społeczno-gospodarczej danego regionu. Animatorzy OWES pracują z przedstawicielami kluczowych instytucji (samorządowych) w regionie/suberegionie, przedstawicielami sektora biznesu i pozarządowego, a także liderami lokalnymi i grupami inicjatywnymi  pragnącymi rozpocząć pracę w spółdzielczości socjalnej. Zadaniem animatora jest zidentyfikowanie kluczowych (z punktu widzenia rozwoju lokalnego) osób/instytucji i zainspirowanie ich do podjęcia wspólnej pracy w obszarze ekonomii społecznej, które przyczynią się do wprowadzanie trwałych zmian lokalnych.

Szkolenia dla animatorów lokalnych współpracujących z OWES dla regionu koszalińskiego

Wrzesień

TEMAT SZKOLENIA TERMIN MIEJSCE
„Coaching/Tutoring/Mentoring” 04/09/2019 Rosnowo
„Coaching/Tutoring/Mentoring” 24/09/2019 Zakrzewo
„Coaching/Tutoring/Mentoring” 25/09/2019 Karcino

Październik

„Coaching/Tutoring/Mentoring” 11/10/2019 Tychowo
„Coaching/Tutoring/Mentoring” 18/10/2019 Rosnowo
„Coaching/Tutoring/Mentoring” 26/10/2019 Karcino
„Coaching/Tutoring/Mentoring” 26/10/2019 Zakrzewo

Listopad

„Coaching/Tutoring/Mentoring” 16/11/2019 Tychowo
„Coaching/Tutoring/Mentoring” 16/11/2019 Rosnowo
„Coaching/Tutoring/Mentoring” 23/11/2019 Karcino
„Coaching/Tutoring/Mentoring” 23/11/2019 Zakrzewo
„Coaching/Tutoring/Mentoring” 30/11/2019 Tychowo
„Coaching/Tutoring/Mentoring” 30/11/2019 Rosnowo

Grudzień

„Coaching/Tutoring/Mentoring” 07/12/2019 Karcino
„Coaching/Tutoring/Mentoring” 07/12/2019 Zakrzewo