Usługi księgowe

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi doradczej oferowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego.

(MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z USŁUG KSIĘGOWYCH OD 01.07.2019 DO CZASU ZAKOŃCZENIA PROJEKTU)

Z usług księgowych mogą skorzystać:

Podmioty które dołączyły do programu OWES, oraz są zarejestrowane lub posiadają jednostkę organizacyjną na terenie jednego z następujących powiatów: koszalińskiego, M. Koszalin, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego; posiadające status.

Zakres usług księgowych:

 • opracowanie planu kont i polityki rachunkowości podmiotów ekonomii społecznej, na rzecz którego świadczone są usługi oraz aktualizacja planu kont i polityki rachunkowości wg potrzeb podmiotu,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie na dzień bilansowy i/lub na każdy dzień wynikający z potrzeb działalności Podmiotu sprawozdania finansowego,
 • prowadzenie dokumentacji podatkowej,
 • sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym dokumentów księgowych,
 • sporządzanie dla wszystkich kategorii podatków właściwych dla podmiotu zeznań, deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i terminowe przekazywanie przewidzianych przepisami prawa sprawozdań statystycznych i finansowych,
 • przygotowanie i dostarczenie do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawiadomienia o powierzeniu Wykonawcy prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2 związanego z powierzeniem Wykonawcy prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • przygotowanie i dostarczenie do właściwego Urzędu Skarbowego zawiadomień i oświadczeń, jakie mogą być wymagane daną formą organizacyjną Podmiotu,
 • prowadzenie obsługi kadrowej podmiotu,
 • sporządzanie wymaganych przepisami prawa i specyfiką działalności Podmiotu deklaracji rozliczeniowych do US, GUS i wobec pracowników,
 • prowadzenie obsługi płacowej podmiotu,
 • rozliczanie dotacji,
 • rachunkowe wyodrębnianie działalności odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej Podmiotu Ekonomii Społecznej.

Ilość podmiotów mogących zostać objętych wsparciem księgowym jest ograniczona.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszymi doradcami.