Doradztwo

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi doradczej oferowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego.

(możliwość skorzystania z doradztwa od 01.07.2019 do czasu zakończenia projektu)

Przez doradztwo rozumie się proces, w którym doradca pomaga klientowi zrozumieć problem i wspólnie z klientem znaleźć jego rozwiązanie. Doradztwo ma charakter skonkretyzowanej porady odnoszącej się do konkretnej sprawy, opartej na danych i materiałach przekazanych przez klienta.

Z doradztwa podstawowego mogą skorzystać:

A. Osoby fizyczne spełniające poniższe kryteria:

 1. Osoby mające trudności na rynku pracy (bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, nieaktywne zawodowo) lub zatrudnione, zainteresowane założeniem Podmiotu Ekonomii Społecznej, w tym Spółdzielni socjalnej, oraz
 2. Osoby w wieku aktywności zawodowej  (15-64 lata)
 3. Osoby, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie powiatów: koszalińskiego, M. Koszalin, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego.

 B. Podmioty Ekonomii Społecznej:

Podmioty zarejestrowane lub posiadające jednostkę organizacyjna na terenie jednego z następujących powiatów: koszalińskiego, M. Koszalin, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego; posiadające status:

 • organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja),
 • spółdzielnia socjalna,
 • spółdzielnia pracy,
 • spółdzielnia inwalidów i niewidomych,
 • klub integracji społecznej,
 • centrum integracji społecznej,
 • warsztat terapii zajęciowej,
 • zakład aktywności zawodowej,
 • spółka non-profit.

Formy udzielania doradztwa:

doradztwo pośrednie – doradztwo świadczone drogą elektroniczną (e-mail) oraz telefoniczną,

doradztwo bezpośrednie  – doradztwo świadczone osobiście przez doradcę klientowi/klientom w siedzibie OWES lub innym dogodnym dla klienta miejscu. Doradztwo bezpośrednie może być indywidualne lub grupowe – maksymalna liczba osób równa 6.

Zakres usług doradczych

Zakres usług doradczych świadczonych przez OWES dla regionu koszalińskiego obejmuje doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania PES w sektorze Ekonomii Społecznej. Zakres tematyczny doradztwa obejmuje następujące moduły:

1) Tworzenie Podmiotu Ekonomii Społeczne (PES), w tym spółdzielni socjalnej:
 • formy prawne Podmiotów Ekonomii Społecznej,
 • rejestracja PES,
 • ABC przedsiębiorstwa społecznego.
2) Prowadzenie i rozwój podmiotu ekonomii społecznej (PES):
 • planowanie strategiczne,
 • strategia marketingowa,
 • zarządzanie strategiczne i kryzysowe,
 • budżetowanie i analiza finansowa – tworzenie budżetów krótko- i długookresowych, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,
 • zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi,
 • techniki sprzedaży,
 • marketing i promocja PES,
 • budowanie marki Podmiotu Ekonomii Społecznej,
 • innowacje i nowe technologie (m.in. wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, tworzenie przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach, wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie),
 • twórcze rozwiązywanie problemów.
 • zarządzanie kryzysowe,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie ryzykiem.
3) Zarządzanie finansami:
 • planowanie finansowe,
 • źródła i instrumenty finansowania PES,
 • przygotowanie biznes planu PES,
 • fundraising,
 • środki prywatne i publiczne (z wyłączeniem EFS),krajowe i zagraniczne, pożyczki, darowizny, sponsoring, PFRON, FIO, EOG, Bank Światowy i inne,
4) Zarządzanie zasobami ludzkimi:
 • budowanie zespołu,
 • delegowanie zadań,
 • system oceny personelu,
 • motywowanie pracowników – narzędzia finansowe i pozafinansowe,
 • zarządzanie konfliktem,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie czasem pracy,
 • twórcze rozwiązywanie problemów,
 • praca z osobami w trudnej sytuacji życiowej – motywacja, roszczeniowość, budowanie zespołu, kryzysy.
5) Komunikacja społeczna:
 • public relations i komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej,
 • budowanie marki produktu i organizacji,
 • zarządzanie relacjami z klientem,
 • współpraca z administracją publiczną,
 • tworzenie i zarządzanie partnerstwem międzysektorowym,
 • Nawiązywanie i rozwój partnerstw oraz sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju Ekonomii Społecznej i przedsiębiorczości społecznej w regionie
 • Dostosowywanie oferty PES do potrzeb i problemów zdiagnozowanych w środowisku lokalnym
 • Nawiązywanie relacji z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
6). Zagadnienia administracyjno- prawne:
 • prawne aspekty zarządzania organizacjami społecznymi i przedsięwzięciami społecznymi,
 • opracowanie statutu lub zmian w statucie,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • prawo pracy w instytucjach społecznych,
 • elastyczne formy zatrudnienia w podmiotach ES,
 • prowadzenie księgowości i rachunkowości,
 • kadry i płace,
 • podatki,
 • pomoc publiczna,
 • klauzule społeczne,
 • zamówienia publiczne,
 • Działalność Pożytku Publicznego,
 • Prowadzenie statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej w podmiotach trzeciego sektora oraz w podmiotach sektora ekonomii społecznej – obszar prawny, finansowy i księgowy.

Doradcy pozostający w Państwa dyspozycji posiadają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie .