Konkursy!

Przypominamy o trwających konkursach organizowanych przez samorząd Miasta Koszalina! 

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty w 2018 roku.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w 2018 r.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy.
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć od dnia 27 listopada 2017 r. do dnia 19 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych, Referacie Organizacji
Pozarządowych (budynek przy ul. Mickiewicza 26 pokój 29 i 5.

Więcej informacji na www.bip.koszalin.pl