Zaproszenie na konferencję „EFEKTYWNA KOOPERACJA podmiotów oraz  instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin”

W imieniu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie serdecznie zapraszamy na Konferencję pt. EFEKTYWNA KOOPERACJA podmiotów oraz  instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz włączenia społecznego osób i rodzinorganizowanąw dn. 28-29 września 2023 r. w Hotelu Mielno Holiday Apartments Sp. z o. o., ul. Gen. Stanisława Maczka 34.

Współpraca pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego może być szansą na komplementarną reintegrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem Konferencji jest zaprezentowanie możliwości realizacji zadań na rzecz włączenia społecznego, wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami i instytucjami oraz poznanie dobrych praktyk z Polski i regionu w zakresie efektywnej współpracy na rzecz inkluzji i integracji społecznej.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy instytucje i podmioty realizujące działania na rzecz zwiększenia skuteczności wsparcia osób zagrożonych marginalizacją społeczną i ich rodzin, m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, podmioty reintegracji społeczno-zawodowej oraz podmioty ekonomii społecznej. Wierzymy, że nasza Konferencja wzmocni ich współdziałanie i przyczyni się do wypracowania modelu współpracy oraz budowania partnerstw lokalnych w najbliższej perspektywie.

Program konferencji:

                                                                       DZIEŃ I (28.09.2023 r.)                                           
10.00 – 11.00 Rejestracja Uczestników, kawa powitalna
11.00 – 11.10 Powitanie i otwarcie konferencjiNatalia Wegner Prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
11.10 – 11.45 Prezentacja Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie (omówienie działań oraz zadań planowanych na kolejne lata)Anna Szczepańska Koordynatorka Merytoryczna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie
11.45 – 12.15 Możliwości realizacji zadań na rzecz włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. Możliwości efektywnej współpracy beneficjentówAgnieszka Idziniak Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
12.15 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 13.30 Deinstytucjonalizacja, jako wartość dodana kooperacji, czyli co się kryje za słowami budzącymi niepokój i jak zmniejszyć lęk przed zmianąDorota Rybarska–Jarosz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie
13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 Model Współpracy różnych podmiotów celem komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego  – Dobre praktyki z Polski i regionu
14.30 – 15.00 Centrum Usług Społecznych w JarocinieIgor Armon Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Jarocinie
15.00 – 15.30 Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w KrobiEdyta Rokicka Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KrobiDagmara Szlandrowicz Animator
w projekcie „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”
15.30 – 16.00 Centrum Integracji Społecznej w KępicachIwona Goplarek Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kępicach
16.00 – 16.30 Przerwa Kawowa
16.30 – 17.00 Centrum Usług Społecznych w KoszalinieKatarzyna Wilczak-Socha  Organizator Usług Społecznych w Koszalinie
17.00 – 17.30 Ośrodek Pomocy Społecznej w ŚremieMaria Świdurska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie
18.00 – 19.00 Kolacja
DZIEŃ II (29.08.2023 r.)
9.00 – 10.00 Reintegracja jako proces i cykl powtarzających się krokówWitold Ekielski, wiceprezes i wspólnik spółki non profit Przedsiębiorstwospołeczne.pl. Dyrektor finansowy Tobacco Concept Factory
Justyna Rozbicka – Stanisławska Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku
10.00 – 11.30 Panel dyskusyjny: Skuteczne działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Moderator: Witold EkielskiIgor Armon Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie
Paweł Czopik Prezes Zarządu „EKOSAN”
Sp. z o.o., Fundator Fundacji Empatia

Anna Ginda Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych UM w Koszalinie
Daniel Harasym Prezes Fundacji ZASTOPUJ oraz Fundacji ZDETERMINOWANI
Lidia Siarnecka – Roman Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie
Jakub Wacławek – Asystent Zdrowienia Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego „MEDiSON”
Katarzyna Wilczak-Socha Organizator Usług Społecznych w Koszalinie
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 Jak przygotować i zrealizować indywidualny plan reintegracjiJustyna Rozbicka – StanisławskaWitold Ekielski
13.30 – 14.00 Podsumowanie KonferencjiAnna Szczepańska
14.00 Obiad

Biogramy prelegentów i panelistów:

 • Igor Armon – Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie funduszy unijnych na Uniwersytecie Ekonomicznym
  w Poznaniu, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w tym m.in. MBA na Colegium Humanum w Warszawie. W jarocińskim samorządzie pracuje prawie 30 lat. Głównie związany z pomocą społeczną. Był jednym z pomysłodawców uruchomienia w Jarocinie w 2008r. mieszkań chronionych dla osób starszych i z niepełnosprawnością jako jednych z pierwszych
  w Polsce. W 2016r. powołał do życia Centrum Integracji Społecznej Jarocinie, instytucje która zajmuje się reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 2015 roku jest dyrektorem ośrodka pomocy społecznej w Jarocinie. W 2021r. doprowadził do jego przekształcenia w Centrum Usług Społecznych w ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako jedno z sześciu pierwszych działających na terenie województwa wielkopolskiego.
 • Paweł Czopik – Prezes Zarządu „EKOSAN” Sp. z o.o., Fundator Fundacji Empatia. Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Transportu – studia magisterskie i Uniwersytetu Gdańskiego Logistyka  – studia podyplomowe. W 1993 r. rozpoczął działalność w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Koszalina. Od początku zarządzania firmą dbał o interesy i potrzeby swoich pracowników. Idea ekonomii społecznej i reintegracji społeczno-zawodowej nie jest mu obca. Na co dzień zatrudnia osoby zagrożone marginalizacją społeczną, tym samym dając im szansę włączenia społecznego (m.in. podopiecznych Fundacji ZASTOPUJ).
 • Witold Ekielski – wiceprezes i wspólnik spółki non profit Przedsiębiorstwospołeczne.pl. Dyrektor finansowy Tobacco Concept Factory. Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, którego częścią jest grupa ds. reintegracji, której pełni funkcję przewodniczącego. Współautor podręczników i opracowań na temat ekonomii społecznej w tym takich ebook’ów jak: „Instrukcja wniosku o dotację w ramach KPO” oraz „Jak przygotować indywidualny plan reintegracji w PS”. Mąż, ojciec, audiofil, miłośnik brydża i podróży.
 • Daniel Harasym – społecznik i przedsiębiorca, w tym założyciel Fundacji Zastopuj, która zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Również w przeszłości sam będąc w kryzysie własnych  decyzji i ich konsekwencji, opuścił zakład karny. Podjął własną walkę o leprze życie. Dziś wspólnie z osobami tworzącymi fundacje angażuje się w projekty dla Instytucji. Prowadzi warsztaty w szkołach i innych placówkach z zakresu profilaktyki, a także spotkania dla osadzonych o charakterze wspierająco – terapeutycznym. Fundacja koordynuje działania dwóch schronisk dla osób w trudnej sytuacji życiowej Dom Ojca I oraz Dom Ojca II. W domach podopieczni uczą się wyjścia ze strefy zagrożenia wykluczeniem społecznym. Otrzymują całodobową opiekę, różne formy aktywizacji społecznej i zawodowej by wyjść z bezdomności. ZALOŻYCIEL Fundacji ZDETERMINOWANI która jest kolejną częścią Fundacji Zastopuj, rozszerzonej o działalność gospodarczą oraz tworzenie miejsc dla ergoterapii osób zagrożonych. Prywatnie szczęśliwy mąż i dumny ojciec dwóch synów oraz wspaniały przyjaciel.
 • Edyta Rokicka – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi od roku 2020.
  Z pomocą społeczną związana od roku 2010, wcześniej na stanowiskach pracownik socjalny oraz asystent rodziny. Od roku 2012 brała czynny udział w tworzeniu w powiecie gostyńskim Partnerstwa na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej, współpracując z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka. Koordynator projektów m.in. Krobskie Centrum Usług Społecznych finansowanego ze środków unijnych oraz „Budowanie mostów międzynarodowych – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie wzmocnienia lokalnej gospodarki” – projekt realizowany z funduszy wyszehradzkich w partnerstwie międzynarodowym
 • Justyna Rozbicka – Stanisławska –W latach 2008 do 2019 dyrektorka Centrum Integracji Społecznej
  w Gdańsku. Zaangażowana w sieciowanie podmiotów zatrudnienia socjalnego na szczeblu ogólnopolskim. Współtwórczyni i przewodnicząca Pomorskiego Forum CIS w 2013r. (sieć regionalna podmiotów zatrudnienia socjalnego) przekształconego w marcu 2016 roku w Pomorski Konwent CIS KIS.W latach 2015 r. do 2021 r. wice przewodnicząca, a od 2022 roku członkini II i III kadencji Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.  Od października 2016 roku członkini Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny  i Polityki Społecznej I, II i  III kadencji. W tym okresie brała czynny udział w pracach dotyczących zmian w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym. W 2018 i 2019 brała czynny udział w projekcie „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”, warto nadmienić,
  że w wyniku działań tego projektu powstały 4 KIS-y w województwie pomorskim. W latach 2020 do 2021 Tutorka regionalna woj. warmińsko – mazurskiego w projekcie „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego. W roku 2023 odznaczona Medalem Primus in Agendo przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za za efektywne działania na rzecz podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz za wkład w doskonalenie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności za pomoc osobom uzależnionym, z okazji obchodów 20-lecia wejścia w życie Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym.
 • Lidia Siarnecka-Roman – od 5 lat kierownik Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w świetlicy środowiskowej, domu dziecka, pracy
  w GOPS oraz pełniąc rolę kuratora społecznego przy sądzie rejonowym. Prywatnie, szczęśliwa żona
  i mama dorastającej nastolatki. Jak mawia mój mąż: wieczna optymistka, która wierzy w ludzi.
 • Dagmara Szlandrowicz – od niemal 20 lat jest związana z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka. Obecnie jako animator w projekcie „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanym w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka i Miasto Poznań. Odpowiada za budowanie partnerstw lokalnych na terenie pięciu powiatów (poznański, śremski, średzki, obornicki i szamotulski). Wiąże się to bezpośrednio z animowaniem spotkań, działań i kontaktów pomiędzy partnerami działającymi w środowiskach lokalnych, tworzeniem i wspieraniem powstawania zespołów osób i organizacji oraz instytucji publicznych zamierzających podjąć działalność ukierunkowaną na rozwój społecznej gospodarki rynkowej i tworzenie podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz przedsiębiorstwo społecznych. W program Partnerstw Lokalnych jest zaangażowana od 2010 roku. Jest przewodniczącą zarządu organizacji Barka for Mutual Help Ireland, która wspiera migrantów z Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) i daje osobom dotkniętym bezdomnością możliwość powrotu do kraju, reintegracji poprzez pracę i integrację społeczną w ramach koncepcji przedsiębiorczości społecznej. Jest też prezesem Zarządu Sieci Współpracy Barka, która zrzesza obecnie czterdzieści siedem organizacji obywatelskich.
 • Maria Świdurska – specjalizuje się w problematyce osób i rodzin z kręgu ryzyka socjalnego i usług
 • społecznych na rzecz rodziny, jednocześnie angażuje się w przedsięwzięcia wspierające współpracę międzysektorową i dialog obywatelski oraz podmioty ekonomii społecznej. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie wdraża usługi wsparcia rodziny poprzez utworzenie – 2017r. – „Centrum Usług dla rodzin” – system usług poradnictwa specjalistycznego i działań profilaktycznych dla rodzin w kryzysie. Jest współautorem Programu „Model Lokalnej Współpracy – Partnersko międzysektorowe na rzecz zatrudnienia socjalnego i Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym”. W 2006r. utworzyła w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Klub Integracji Społecznej i koordynuje działaniami animacji i Integracji KIS. Obecnie zaangażowana i realizuje proces zmian społecznych w gminie Śrem i zmian instytucjonalnych związanych z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2024r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie w Centrum Usług Społecznych pełniącego rolę koordynatora i współtwórcy śremskiego rynku usług społecznych i kompleksowego systemu wsparcia dla mieszkańców lokalnej społeczności.
 • Jakub Wacławek –  politolog, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta „Otwartego Dialogu”
  z bogatym doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, chorującymi psychicznie i doświadczającymi kryzysu psychicznego oraz wykorzystująca najnowsze narzędzia i metody (techniki) terapeutyczne. Asystent Zdrowienia (Terapeuta Środowiskowy) w Środkowopomorskim Centrum Zdrowia Psychicznego „MEDiSON” w Koszalinie. Współprowadzący Grupy Wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz Warsztaty terapeutyczno-edukacyjne i konsultacje środowiskowe dla osób dotkniętych chorobami (zaburzeniami) psychicznymi i ich rodzin (opiekunów). Popularyzator idei Asystenta Zdrowienia poprzez: udzielanie wywiadów radiowo – telewizyjnych, pisanie artykułów, uczestniczenie w konferencjach, forach, seminariach, panelach itp. Współpracujący z innymi Instytucjami w celu uprawomocnienia roli asystenta zdrowienia jako zawodu medycznego. Osoba o szerokich horyzontach myślowych, otwarta, rozumiejąca, empatyczna.
 • Katarzyna Wilczak-Socha – Organizator Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Od 16 lat związana z pomocą społeczną oraz usługami społecznymi. Posiada 6 letnie doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz 9 letnie doświadczenie w planowaniu i koordynacji pracy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, uczestniczyła w pracach zespołów tworzących dokumenty strategiczne i planistyczne w zakresie polityki społecznej oraz rozwoju miasta.

DLA ZAINTERESOWANYCH: formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i odesłać na adres p.gregorek@karrsa.pl