Bezpłatne szkolenia z zakresu wzmacniania kompetencji liderskich animatorów oraz budowania społecznego potencjału lokalnych środowisk

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Państwa na cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu wzmacniania kompetencji liderskich animatorów oraz budowanie społecznego potencjału lokalnych środowisk.

Osoby uczestniczące w programie zostaną zaproszone na warsztaty ożywienia społeczno-gospodarczego w swojej gminie, na których wraz z włodarzami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych zostaną zaangażowane w działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości.

Korzyści z uczestnictwa w programie:

 • poznanie narzędzi przydatnych do działania na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych (warsztat pracy animatora),
 • nabycie umiejętności budowania partnerstw lokalnych i nawiązywania współpracy,
 • zapoznanie się ze źródłami finansowania projektów, z których mogą skorzystać organizacje i społeczności lokalne/grupy nieformalne,
 • uczestnictwo w tworzeniu planów rozwoju swojej miejscowości,
 • wymiana dobrych praktyk.

Zgłoszenia przyjmuje Łukasz Banach (l.banach@karrsa.pl; nr tel. 692 389 867) oraz Maciej Ziemiński (m.ziminski@karrsa.pl; nr tel. 603 845 124).


Program szkolenia
dla animatorów Lokalnych i grup nieformalnych podczas coachingu/tutoringu

Odbiorcy:                   animatorzy lokalni, grupy nieformalne aktywnych mieszkańców

Realizacja:                  od lutego do czerwca 2022 roku

Cel programu:            wzmacnianie kompetencji liderskich animatorów oraz budowanie społecznego potencjału lokalnych środowisk. Harmonogram poniżej.

12 lutego, 10:00-14:00
Urząd Miejski w Tychowie, ul. Bobolicka 17, sala konferencyjna.
26 lutego, 10:00-14:00 Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie (Rzyszczewo 15B, gm. Sławno).
12 marca, 10:00-14:00 Kołobrzeg, ul. Szyprów 1 (siedziba Stowarzyszenia ZAJA)
31 marca, 10:00-14:00 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno
2 kwietnia, 10:00-14:00 Urząd Gminy w Manowie
9 kwietnia, 10:00-14:00 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno
7 maja, 09:00-15:00
Urząd Gminy w Manowie
20 maja, 15:00-19:00
Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie, ul. Parkowa 1
21 maja, 10:00-14:00 Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie (Rzyszczewo 15B, gm. Sławno).
27 maja, 16:00-20:00
Urząd Miejski w Tychowie, ul. Bobolicka 17.
28 maja, 10:00-14:00 Kołobrzeg, ul. Szyprów 1 (siedziba Stowarzyszenia ZAJA)

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematyki współpracy finansowej JST – NGO – Grupy Nieformalne.
 2. Omówienie form współpracy przy realizacji zadań publicznych i procedur otwartego konkursu ofert, trybu pozakonkursowego oraz inicjatywy lokalnej.
 3. Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dla dwóch ww. trybów – wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 X 2018 (obowiązujące od 1 III 2019r) – rozliczanie zadań publicznych przez rezultaty.
 4. Informowanie, promowanie, partycypowanie i konsultowanie aktów prawa lokalnego,
 5. Tworzenie ciał opiniodawczo-doradczych  w samorządach (Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, Rady Młodzieżowe, Rady Sportu etc).
 6. Budżet obywatelski i inicjatywa lokalna – dwa narzędzia realizacji zadań publicznych;  porównanie, wady i zalety.
 7. Tworzenie warunków infrastrukturalnych do rozwoju i aktywnego działania PES.
 8. Metodologia tworzenia projektów, w tym diagnoza potrzeb i problemów  (drzewo problemów), określenie celu głównego projektu i celów szczegółowych (drzewo celów), 8 zasad skutecznego uniwersalnego projektowania, zakładane rezultaty, planowane działania projektu, harmonogram realizacji projektu, monitoring, ewaluacja i oddziaływanie projektu na otoczenie, budżet projektu.