OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację na temat oferty pracy na stanowisko pracownia socjalnego.  Zainteresowane osoby zachęcamy do aplikowania!

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa”
w Mielnie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Miejsce pracy: Mielno

Wymiar pracy: pełny wymiar pracy

Umowa: umowa o pracę

Zakres obowiązków:

 1. Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w CIS w rekrutacji, przygotowywaniu Indywidualnego Planu reintegracji Zawodowej i Społecznej, monitoring jego realizacji.
 2. Współpraca z pracownikiem socjalnym OPS.
 3. Wnioskowanie w sprawie zakończenia lub przedłużenia okresu pobytu w CIS.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie zawodowe wraz ze specjalizacją:
 • Ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna.
 • Posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych.
 • Ukończone do dnia 31 grudnia 2013 roku studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 2. Nie była prawomocnie wyrokiem skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada obywatelstwo polskie.
 4. Korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 8. Kwalifikacje niezbędne na stanowisku objętym naborem.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa niezbędnych do pracy na w/w stanowisku, a w szczególności ustaw: o zatrudnieniu socjalnym, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ochronie danych osobowych, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.
 2. Umiejętności zawodowe.
 3. Znajomość podstaw pedagogiki, psychologii, socjologii i przepisów prawa.
 4. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
 5. Kreatywność, cierpliwość, sumienność, odpowiedzialność, życzliwość, otwartość na problemy uczestnika i jego bliskich, empatia.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 1. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r. nr 125 poz. 869).

 

Termin i miejsce składania dokumentów –

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie

 1. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno

 

Osoba wyznaczona do kontaktu Dorota Jopek – tel. 517 140 997