Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie

Nazwa instytucji

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie

Forma prawna instytucji

Stowarzyszenie z osobowością prawną, organizacja pożytku publicznego

REGON

330482733

NIP

669-19-13-337

KRS

0000036441

telefon

94/345-08-53

fax

94/346-44-84

e-mail

psouu@niepelnosprawni.koszalin.pl

Strona www

www.niepelnosprawni.koszalin.pl

Adres siedziby

75-629 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4

Misją Stowarzyszenia jest wielostronne pomaganie tym, dla których istniejemy i działam. Od początku funkcjonowania powołaliśmy do istnienia placówki zapewniające naszym podopiecznym pomoc w zakresie rehabilitacji, edukacji, terapii, opieki i wychowania.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin  (art. 4 Statutu).
Członkami Stowarzyszenia mogą być rodzice i opiekunowie prawni osób z niepełnosprawnością intelektualną, same osoby niepełnosprawne intelektualnie, członkowie ich rodzin, przyjaciele i profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.
Służy temu utworzenie sieci profesjonalnie działających placówek, zapewniających ciągłość podejmowanych przez Koło działań z dziedziny rehabilitacji zawodowej, społecznej, edukacji i wielospecjalistycznej pomocy, od chwili narodzin dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do czasu zapewnienia mu godnej starości.

W Zakładzie Rehabilitacyjnym Nr 1 przy ul. Budowniczych 6 znajduje się:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w Koszalinie jest placówką terapeutyczną skupiającą 48 osób o różnym stopniu niepełnosprawności. W warsztacie prowadzona jest rehabilitacja zmierzającą do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej, w następstwie czego możliwe będzie opanowanie czynności przysposabiających do pracy oraz integracji społecznej.
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dzienne Centrum Aktywności” Rehabilitacja ruchowa jest nieodłącznym elementem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Różnego rodzaju niepełnosprawności sprzężone wymagają indywidualnego podejścia fizjoterapeuty do każdego z wychowanków i dostosowanie programu rehabilitacji do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Zabiegi ordynowane są przez lekarza rehabilitacji.
  • Środowiskowy Dom Samopomocy, swoimi działaniami obejmuje 29 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mających trudności w zachowaniu swojej integracji społecznej oraz wymagających wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej a także zaspokajania ich niezbędnych potrzeb.

 

W Zakładzie Rehabilitacyjnym Nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 4 znajduje się:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie obejmuje swoimi działaniami 55 wychowanków. Celem warsztatu  jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczestników – osób niepełnosprawnych, poprzez wszechstronną rehabilitację społeczną i zawodową.
  • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim oraz znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 25 lat. Wychowankowie potrzebują kompleksowej, rehabilitacyjno- terapeutyczno- rewalidacyjnej pomocy. Realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz obowiązek przygotowania przedszkolnego.

 

 

Dodaj komentarz