POSZUKIWANY/POSZUKIWANA – DORADCA/DORADCZYNI KLUCZOWA OWES

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje  osoby do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w dla regionu koszalińskiego na stanowisku:

DORADCA /DORADCZYNI KLUCZOWA OWES

Opis Stanowiska:

 1. Doradca / doradczyni kluczowa odpowiedzialna jest za wsparcie doradcze osób fizycznych i podmiotów w zakresie:

−     zakładania przedsiębiorstw społecznych (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);

−     przekształcanie podmiotów ekonomii społecznej w przedsiębiorstwa społeczne;

−     rejestrowania działalności podmiotów ekonomii społecznej;

−     zewnętrznego finansowanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej;

−     prowadzenia działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej.

 1. współpracę w trakcie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej, szczególności w zakresie pozyskiwania różnorodnych instrumentów wsparcia.
 2. współpracuje w stałym zespole projektowym, tj. doradca podstawowy, animator, kluczowy doradca biznesowy w celu wspólnej realizacji rezultatów;
 3. prowadzi bieżącą dokumentację działania oraz prowadzi bieżący i kwartalny monitoring oraz ewaluację  realizowanej usługi;
 4. inicjuje i prowadzi działania w zakresie pozyskiwania nowych klientów OWES;
 5. przygotowuje i wdraża indywidualną ścieżkę i wsparcia, zapewniającą  osiągnięcie wskaźników.

Miejsce świadczenia pracy: Koszalin

Wymagania:

 • 1. Doradca/ doradczyni kluczowa posiada:
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie we wsparciu tworzenia przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej;
 • wykształcenie średnie;
 • doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym;
 • mobilność – prawo jazdy kat. B;
 • znajomość systemu funkcjonowania instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • znajomość ustaw: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593); USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143); USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych wraz  z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651); USTAWA z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1024); USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 149); USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późń. zm.); USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późń. zm.); USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późń. zm.); USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z późń. zm.); USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 498); USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późń. zm.); USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późń. zm.); USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576 z późń. zm.)
 • 2. Warunki pożądane:
 • wykształcenie wyższe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe,
 • inne uprawnienia, osiągnięcia istotne przy realizacji zadań doradcy kluczowego.
 • 3. Doradca / doradczyni kluczowa OWES;
 • potrafi rozpoznać potrzeby klienta, potrzeby i oczekiwania wsparcia, w oparciu o nie przygotować proces indywidualnego prowadzenia klientów oraz przeprowadzić ocenę tego procesu;
 • potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę potrzeb wsparcia klienta, dla którego prowadzi proces; w oparciu o tę analizę samodzielnie formułuje cele indywidualnego prowadzenia klientów oraz potrafi stworzyć projekt procesu wsparcia;
 • dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego wsparciem;
 • potrafi przygotować proces doradczy, które będzie uwzględniał rozwój podmiotu ekonomii społecznej,
 • potrafi rozwiązać sytuacje trudne podczas procesu w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji;
 • posiada umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usługi wsparcia (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.).

Oferujemy:

 • umowa o pracę oraz atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • Szereg szkoleń,
 • Możliwość rozwoju,
 • Dobrą atmosferę i kulturę pracy,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy: a.szczepanska@karrsa.pl  do dnia 27 marca 2017 podając w tytule maila: APLIKACJA DORADCA /DORADCZYNI KLUCZOWA OWES

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej informacji:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm. )