Oferta bezpłatnych szkoleń

Przedstawiamy Państwu ofertę bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego”. Miejsce realizacji szkoleń – Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul Przemysłowa 8, Koszalin.

Oferta szkoleń kierowana jest do:

 • podmiotów ekonomii społecznej  ( stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej) z regionu koszalińskiego

 •  mieszkańców regionu koszalińskiego, zainteresowanych założeniem, prowadzeniem oraz zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej.

Szkolenia

 

1. Tworzenie Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES), w tym spółdzielni socjalnej.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Formy prawne Podmiotów Ekonomii Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnej
 • ABC przedsiębiorstwa społecznego
 •  Rejestracja PES, w tym opracowanie statutu PES, opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia w KRS
 •  Działalność w PES (statutowa i działalność gospodarcza)
Formy prowadzenia zajęć: Wykład – 6 h, Warsztat – 6 h

 

2. Prowadzenie i rozwój podmiotu ekonomii społecznej (PES)

Zakres tematyczny szkolenia:

CZ. 1   Strategia działania PES w zakresie zadań statutowych oraz  działalności gospodarczej

 • Planowanie  i zarządzanie strategiczne w PES (strategia działania PES)
 • Planowanie finansowe w PES  w tym:  opracowanie biznes planu PES na okres 3 lat  (zajęcia warsztatowe) 
 • Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w tym: przygotowanie projektów dla PES współfinansowanych ze środków UE – opracowanie projektu (zajęcia warsztatowe)
 • Zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi (w tym: opracowanie dokumentacji niezbędnej do zarządzania projektami) 
 • Zarządzanie jakością w PES.
Formy prowadzenia zajęć: Wykład – 12 h, Warsztat – 12 h.

Cz. 2  Marketing i promocja PES

 •  Strategia marketingowa
 •  Techniki sprzedaży w PES
 • Marketing i promocja PES w tym: budowanie marki Podmiotu Ekonomii Społecznej
 • Innowacje i nowe technologie (m.in. wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, tworzenie przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach, wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie)
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
Formy prowadzenia zajęćWykład – 5 h, Warsztat – 1 h

 

3. Zarządzanie finansami w PES

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Koszty i przychody w PES
 • Projektowe źródła finansowania PES (w tym omówienie możliwości finansowania PES w ramach środków z UE w okresie programowania 2014-2020)
 • Pozaprojektowe źródła finansowania w tym: fundraising, środki prywatne i publiczne (z wyłączeniem EFS), krajowe i zagraniczne, pożyczki darowizny, sponsoring, PFRON, FIO, EOG, Bank Światowy i inne.
Formy prowadzenia zajęćWykład – 6 h


4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w PES

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Budowanie zespołu
 • Delegowanie zadań
 • System oceny pracowników
 • Motywowanie pracowników – narzędzia finansowe i pozafinansowe
 •  Zarządzanie konfliktem
 •  Zarządzanie czasem pracy
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Praca z osobami w trudnej sytuacji życiowej – motywacja, roszczeniowość, budowanie zespołu, kryzysy.
Formy prowadzenia zajęćWykład – 5 h, Warsztat – 1 h

 

5. Komunikacja społeczna PES

Zakres tematyczny szkolenia:

 •  Public relations i komunikacja w PES
 •  Budowanie marki produktu i organizacji
 •  Zarządzanie relacjami z klientem
 •  Współpraca z administracją publiczną
 • Tworzenie i zarządzanie partnerstwem międzysektorowym
 • Nawiązywanie i rozwój partnerstw oraz sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju Ekonomii Społecznej i przedsiębiorczości społecznej w regionie
 • Dostosowywanie oferty PES do potrzeb i problemów zdiagnozowanych w środowisku lokalnym
 • Nawiązywanie relacji z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Formy prowadzenia zajęćWykład – 5 h, Warsztat – 1 h

 

6. Zagadnienia administracyjno – prawne w ES

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Prawne aspekty zarządzania organizacjami społecznymi i przedsięwzięciami społecznymi w tym:  opracowanie statutu i/lub zmian w statucie,  rozpoczęcie działalności gospodarczej PES
 • Prawo pracy w instytucjach społecznych w tym: elastyczne formy zatrudnienia w podmiotach ES
 • Prowadzenie księgowości i rachunkowości w ES w tym:  prowadzenie statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej w podmiotach trzeciego sektora oraz w podmiotach sektora ekonomii społecznej – obszar prawny, finansowy i księgowy,   kadry i płace,  podatki
 •  Pomoc publiczna
 •  Zamówienia publiczne
 • Działalność Pożytku Publicznego
Formy prowadzenia zajęćWykład – 12 h, Warsztat – 6 h.

Zapraszamy !