Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „PRZYSTAŃ”

Stowarzyszenie „Przystań” ma za zadanie pomagać osobom niepełnosprawnym (w tym chorym i zaburzonym psychicznie), ich rodzinom i otoczeniu w integracji ze środowiskiem. Informujemy ludzi czym są choroby psychiczne.

wp6ded38cd_01_1a

Uświadamiają, że wśród nas są osoby chore psychicznie, ale także i ich rodziny, znajomi, przyjaciele, że choroba może dopaść każdego bez względu na wiek, wykształcenie, pozycję.

Pomagają trafić do specjalistów, wymieniają się doświadczeniami, tworzą grupy wsparcia, integrują osoby chore i zdrowe.

Celami Stowarzyszenia są:

 • integracja użytkowników placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz ich rodzin i przyjaciół;
 • ochrona zdrowia psychicznego;
 • ochrona praw obywatelskich osób chorych psychicznie;
 • kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie problemów ludzi objętych leczeniem psychicznym i propagowaniu idei psychiatrii humanistycznej;
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sport;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów;
 • współpraca między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • organizowanie wykładów, prelekcji, warsztatów, konferencji i szkoleń w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i sposobów wychodzenia z choroby;
 • propagowanie aktywizacji społecznej i zawodowej jako podstawowego czynnika w procesie zdrowienia;
 • burzenie uprzedzeń i stereotypów w świadomości społecznej na temat osób psychicznie chorych;
 • pozyskiwanie środków na działalność statutową.

Zapraszamy do grona osób Stowarzyszenia wszystkich, którzy chcą poświęcić swój czas i pomóc chorym.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.przystan-koszalin.pl