Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami

Głównym celem TOZ w Polsce Oddz. w Koszalinie jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia opieką oraz kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. Organizacja podejmuje działania, które mają na celu niesienie pomocy zwierzętom oraz walkę z bezdomnością, m.in. poprzez propagowanie zabiegów sterylizacji, pomoc w szukaniu domów dla zwierząt porzuconych oraz pomoc finansową lub rzeczową(wydawanie karmy dla zwierząt). Obecnie porzucanie zwierząt oraz brak odpowiedzialnej opieki nad nimi jest dużym problemem społecznym. Błąkające się bez nadzoru zwierzęta mogą stanowić realne zagrożenie dla mieszkańców miast( pokąsanie, wypadki komunikacyjne). Bardzo ważne jest zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, a z drugiej strony zapewnienie porzuconym zwierzętom, które trafiają do schroniska, właściwej opieki i humanitarnego traktowania. Rosnąca liczba bezdomnych zwierząt jest przerażająca. Dlatego ważne jest propagowanie sterylizacji/ kastracji, aby nie rozmnażać zwierząt bez celu i nie skazywać ich na bezdomność. Koniecznie należy rozpocząć także działania już w schronisku i informować osoby, które adoptują zwierzę. Poprzez sterylizacje należy również ograniczyć populacje kotów wolno żyjących w mieście, które  narażone są na niechęć i agresję ze strony ludzi.

Należy przez cały czas edukować społeczeństwo i od najmłodszych lat wpajać zasady humanitarnego postępowania ze zwierzętami i odpowiedzialności za żywą istotę.

Zarządzanie schroniskiem mieści się w zakresie działań TOZ, a jako organizacja pożytku publicznego, mająca doświadczenie w prowadzeniu schronisk, jest najbardziej odpowiedzialną jednostką do wykonania takiego zadania na terenie miasta Koszalina. Do głównych zadań organizacji należy:

 

  1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Koszalina.
  2. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt w Koszalinie.
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Koszalina (ochrona przed bezdomnymi

zwierzętami)

  1. Edukacja mieszkańców Koszalina w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
  2. Sterylizacja, kastracja zwierząt w schronisku oraz kotów wolno żyjących.
  3. Znakowanie psów ułatwiające identyfikację porzuconego lub zbłąkanego zwierzęcia
  4. Wyszukiwanie nowych rodzin adopcyjnych poprzez bezpośredni kontakt, prasę,

telewizję i Internet

Zgodnie z założonymi celami pracownicy Schroniska prowadzili działania w kierunku poszukiwania nowych właścicieli i przekazywania zwierząt do adopcji.

Zgodnie z celami zadania publicznego, prowadzono wyłapywanie bezpańskich zwierząt i przewożono je do schroniska w Koszalinie.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami podejmuje działalność informacyjno-popularyzatorską mającą na celu zapobieganie bezdomności zwierząt. Młodzieży przekazywana jest wiedza z zakresu opieki nad zwierzętami, ich praw i obowiązków właścicieli. Przekazana jest również informacja o tym, gdzie i w jaki sposób należy zgłaszać zagubione i znalezione zwierzęta, jak również przypadki napotkanego okrucieństwa wobec zwierząt. Prezentowana jest tzw. profilaktyka pogryzień, czyli jak zachowywać się przy psach agresywnych.

W ramach  współpracy z Zakładem Karnym, prowadzona jest kolejna edycja „Przystanek Schronisko”. Program mający na celu socjalizację zarówno psów jak i osadzonych z Zakładu Karnego, którzy pielęgnują i szkolą zwierzęta w schronisku „Leśny Zakątek”.

Akcje podjęte przez TOZ i pracowników schroniska w 2013 roku:

-Kolejna edycja „Przystanek Schronisko” program mający na celu socjalizację zarówno psów jak i osadzonych z Zakładu Karnego, którzy pielęgnują i szkolą zwierzęta w schronisku „Leśny Zakątek”.

– Akcja na portalu SweetDeal.  Celem było zbieranie pieniędzy dla potrzebujących zwierząt będących pod opieką schroniska – psów Kózki, Luny i Lampki, które wymagały specjalistycznych badań, leczenia i karmy.

– Akcja „Podaruj spacer psu ze schroniska” koszalinianie i odwiedzający, przybywali do schroniska by wyprowadzać psy na spacer.

 Ogólnopolska akcja „Zerwijmy łańcuchy”, którą TOZ Koszalin co roku organizuje na terenie podożynkowym. Celem akcji jest uświadomienie społeczeństwu co czują psy całe życie przywiązane na krótkich, ciężkich łańcuchach, wystawione na różne warunki pogodowe, przekonanie, że takie traktowanie psa, który nie zna innego świata wywołuje w nim lęk, a ten agresję.

 Otwarcie „Wystawy zwierząt do adopcji w malarstwie  i fotografii” , w Urzędzie Miasta na I piętrze. Wystawę zorganizował wspólnie z TOZ O/Koszalin Zespół pracy Twórczej Plastyki z Koszalin.

 Udział w festynie „Pożegnanie lata” na Stadionie ABC przy ul. Okulickiego w Koszalinie. Podczas imprezy odbyły się występy artystyczne, turniej drużyn klas  szkół podstawowych , konkursy, masowy marszobieg.

Coroczna akcja „Zbiórka Karmy” w koszalińskim sklepach. Wolontariusze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie uzbierają karmę dla podopiecznych „Leśnego Zakątka”.

– Comiesięczna wizyta osadzonych z Oddziału Koszalińskiego Aresztu Śledczego w Dobrowie. W ramach projektu: „Nasi mali przyjaciele”, pomysłodawca i organizator projektu inspektor TOZ Magdalena Lipska, pracująca w OZ Dobrowo przyjeżdża z osadzonymi do schroniska. Program ma na celu pogłębianie u osadzonych wiedzy na temat potrzeb zwierząt w teorii i w praktyce, nabycie umiejętności niesienia bezinteresownej pomocy, uświadomienie, że zwierzęta to istoty żywe, nauczenie odpowiedzialności za zwierzę, altruizm, zwiększenie empatii, kształtowanie postawy odpowiedzialnego właściciela, nawyku pracy.

Kontakt :

Adres: 75-012 Koszalin , ul. Gen.Andersa 24

tel.: 94 342 42 72

e-mail: toz.koszalin@op.pl

 

http://www.tozkoszalin.pl/

Dodaj komentarz